Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2021-2022 Εκπαιδευτικά Νέα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες ή απόφοιτους/ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι/ες έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή μετάβαση της χώρας, η στόχευση του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος επικεντρώνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε επιστημονικά πεδία του κλάδου των Επιστημών Μηχανικού και Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0.).

Γενικές Πληροφορίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν:

 • Έως 10 υποτροφίες
 • Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master
 • Στον επιστημονικό κλάδο «Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες»
 • Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα & σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες*
 • Για προγράμματα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

*συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου

Επιστημονικός Κλάδος & Πεδία

Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες

 • Ρομποτική, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 
 • Επιστήμη Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Προσθετική Κατασκευή – Τρισδιάστατη Εκτύπωση
 • Μηχανική Μάθηση 
 • Σήματα, Συστήματα, Δίκτυα, Βάσεις Δεδομένων
 • Θεωρία Υπολογισμού και Αλγόριθμοι 
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 
 • Κυβερνοασφάλεια, Κρυπτογραφία

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

 • Master ή άλλος ισότιμος τίτλος
 • Πρόγραμμα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 • Διάρκεια προγράμματος 9 – 24 μήνες
 • Σε ευρωπαϊκές χώρες (συμπ. του Ηνωμένου Βασιλείου)
 • Πλήρης Φοίτηση (full-time) & Παρακολούθηση με φυσική παρουσία*

*Αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές με εξ αποστάσεως φοίτηση λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας (που άπτονται της πανδημίας COVID-19) θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Β. Υποψήφιος/α

 • Κάτοχος απολυτηρίου από λύκειο στην Ελλάδα
 • Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων διαφορετικός από τον τόπο μεταπτυχιακών σπουδών
 • Έναρξη πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Τεκμηριωμένη επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και Πανεπιστημίου

Γ. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 • Πανεπιστήμιο φοίτησης προπτυχιακών σπουδών
  • Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων
  • Κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
 • Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου
  • Ελληνικά Πανεπιστήμια 8/10
  • Γαλλικά Πανεπιστήμια 16/20
  • Βρετανικά Πανεπιστήμια 2:1
  • Γερμανικά Πανεπιστήμια 2/4
  • Πανεπιστήμια Η.Π.Α. – Καναδά 3/4
  • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: Ισότιμη Βαθμολογία με ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ

Δικαιολογητικά Έγγραφα

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών για τους/τις πτυχιούχους υποψηφίους/ες και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής για τους/τις επί πτυχίω υποψηφίους/ες
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας*
  *για τους/τις επί πτυχίω υποψηφίους/ες απαιτείται πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 8,00 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης κατά το έτος αποφοίτησης και κατά την ορκωμοσία (μόνο για τους/τις πτυχιούχους υποψηφίους/ες)
 • Βεβαίωση προσφοράς θέσης από το Πανεπιστήμιο (εάν υπάρχει)
 • Πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος (από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου)
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Επίσημη πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα
 • Βεβαίωση σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν αδέλφια φοιτητές)
 • Αντίγραφο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, των 2 τελευταίων φορολογικών ετών του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της (έτη 2019 & 2018). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υποχρεωμένος/η να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 2 σελίδες (εφόσον έχει εκπονηθεί)
 • Τυχόν επιπλέον έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών.
Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.
Οι απόφοιτοι/ες ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται να προσκομίσουν το πρόγραμμα σπουδών και το παράρτημα του πτυχίου τους, από το οποίο προκύπτει η διαβάθμιση βαθμολογίας και η διάκριση & ο χαρακτηρισμός του πτυχίου τους.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Βήμα 1o

 • Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα εδώ.
 • Δημιουργήστε προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να υποβάλετε και να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας.

Βήμα 2ο

 • Συμπληρώστε και αποθηκεύστε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης υποτροφίας βάσει των Οδηγιών.
 • Επισυνάψτε ηλεκτρονικά μόνο τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα

Βήμα 3o

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και ότι έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Πατήστε «Αποστολή Αίτησης».
 • Θα λάβετε στο email σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησής σας.

Διαδικασία Αξιολόγησης & Επιλογής

 • Έλεγχος αιτήσεων: Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση προχωρούν σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση
 • Επιτροπή Αξιολόγησης: Το Ίδρυμα συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων και Ειδικούς Επιστήμονες
 • Συνεντεύξεις με υποψηφίους/ες: Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το Ίδρυμα δύναται να καλέσει τον/την υποψήφιο/α για προσωπική συνέντευξη
 • Τελική Επιλογή: Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών βάσει της βαθμολογίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά)
 • Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών
 • Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια
 • Τεκμηρίωση επιλογής προγράμματος σπουδών & Πανεπιστημίου και μελλοντικών επιδιώξεων
 • Πληρότητα και αρτιότητα αίτησης υποτροφίας

Ύψος υποτροφίας

Ελλάδα
Διάρκεια Σπουδών - Ύψος υποτροφίας

 • 9 μήνες - €6.300
 • 12 μήνες - €8.400
 • 18 μήνες - €12.600
 • 24 μήνες - €16.800

Εξωτερικό
Διάρκεια Σπουδών - Ύψος υποτροφίας

 • 9 μήνες - €9.000
 • 12 μήνες - €12.000
 • 18 μήνες - €18.000
 • 24 μήνες - €24.000

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

Επιπλέον, ο/η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησής του/της μέσω του προσωπικού λογαριασμού που έχει δημιουργήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα υποτροφιών.

Διευκρινίσεις

 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα & σε μία χώρα σπουδών.
 • Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο/η υποψήφιος/α δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί το Ίδρυμα κατά την κρίση του.
 • Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α λάβει απορριπτική απάντηση από το Πανεπιστήμιο κατόπιν της υποβολής της αίτησής του/της, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Ίδρυμα.
 • Το Ίδρυμα αποφασίζει κατά την απόλυτη, ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του για τη χορήγηση των υποτροφιών, οι οποίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 • Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιλογής ο/η υποψήφιος/α αποδεχθεί παράλληλα υποτροφία και από άλλον φορέα, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ίδρυμα, το οποίο θα αποφασίσει κατά την κρίση του τη χορήγηση, μείωση ή ακύρωση της υποτροφίας.
 • Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα – λαμβάνοντας υπόψη, κατά την κρίση του, την οικονομική κατάσταση του/της υποψηφίου/ας – να χορηγήσει μέρος των ποσών που αναγράφονται στη σελ. 11 της Δημόσιας Πρόσκλησης, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση επί της απόφασής του.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 Έως 17:00 (Ώρα Ελλάδος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση
Τμήμα Υποτροφιών
scholarships@latsis-foundation.org

 

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς στη σελίδα www.eduguide.gr/ypotrofiesΜπορείτε να “φιλτράρετε” τις υποτροφίες ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμία των αιτήσεων!

 • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!
 • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​
 • Από την κεντρική μας σελίδα μπορείτε να εξερευνήσετε τον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

NEO! Δοκιμάστε και το νέο μας application για κινητά εδώ: https://www.eduguide.gr/eduguide-app/

Το καινούργιο app του eduguide είναι τώρα διαθέσιμο για iOS και Android. Περιέχει όλες τις δυνατότητες του eduguide.gr (αναζήτηση με βάση πλήθος γνωστικών χαρακτηριστικών) και προσθέτει νέες, όπως την αναζήτηση υποτροφιών σύμφωνα με τους κλάδους σπουδών που σας ενδιαφέρουν, και την πλήρη εξατομίκευση της ροής των updates ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας.

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο