ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2020-2021 Εκπαιδευτικά Νέα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους. 

Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες:

 • Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 • Το 20%, κατά προσέγγιση, επί του συνολικού αριθμού των υποτροφιών που θα χορηγηθούν, θα δοθούν σε φοιτητές/τριες για μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μία χώρα σπουδών.

 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προφίλ μεταπτυχιακού προγράμματος

 • Master ή άλλος ισότιμος τίτλος
 • Έναρξη προγράμματος 2020-2021
 • Διάρκεια προγράμματος 9 – 24 μήνες
 • Σε ευρωπαϊκές χώρες (συμπ. του Ηνωμένου Βασιλείου)
 • Πλήρης Φοίτηση (full-time) & Παρακολούθηση με φυσική παρουσία

 

Προφίλ υποψηφίων

 • Απολυτήριο από λύκειο στην Ελλάδα
 • Τόπος μόνιμης κατοικίας διαφορετικός από τόπο σπουδών
 • Να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα
 • Να ξεκινά το πρώτο μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Τεκμηριωμένη επιλογή προγράμματος σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος και Πανεπιστημίου

 

Ακαδημαϊκά κριτήρια

Πανεπιστήμιο Φοίτησης:

 • Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων
 • Κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού

Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου

 • Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 8/10
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια 16/20
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια 2.1
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια 2/4
 • Πανεπιστήμια Η.Π.Α. – Καναδά 3/4
 • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: Ισότιμη Βαθμολογία με ελληνικά Πανεπιστήμια από ΔΟΑΤΑΠ

*Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μια χώρα σπουδών.

 

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής για τους επί πτυχίω υποψηφίους
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βεβαίωση σειτάς κατάταξης αποφοίτησης κατά το έτος αποφοίτησης και κατά την ορκωμοσία μόνο για τους πτυχιούχους υποψήφιους 
 • Βεβαίωση προσφοράς θέσης από το Πανεπιστήμιο (εάν υπάρχει)
 • Πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος (από το website του Πανεπιστημίου)
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Περίληψη πτυχιακής εργασίας εάν υπάρχει ή portfolio/οπτικοακουστικό υλικό για τους υποψηφίους μεταπτυχιακών προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Βιομηχανικού Σχεδίου και Καλών Τεχνών
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, των δύο τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Βεβαίωση σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν αδέλφια φοιτητές)
 • Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του υποψηφίου

*Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών.

*Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής. Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων θα πρέπει να προσκομίσουν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου τους, από το οποίο προκύπτει η διαβάθμιση βαθμολογίας και διάκρισης του πτυχίου τους.

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 • Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα εδώ
 • Συνδεθείτε με το email και το password σας
 • Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης και επισυνάψτε τα δικαιολογητικά έγγραφα
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία και πατήστε «Αποστολή αίτησης»

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Έλεγχος αιτήσεων: Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής προχωρούν σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση

Επιτροπή Επιλογής: Το Ίδρυμα συγκροτεί ειδική επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων, ακαδημαϊκούς και ειδικούς ανά επιστημονικό πεδίο

Συνεντεύξεις με υποψηφίους: Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το Ίδρυμα δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη

Τελική επιλογή: Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών με βάση τη βαθμολογία της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια & δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά)

2. Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών

3. Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια

4. Τεκμηρίωση επιλογής και αρτιότητα αίτησης

5. Αρτιότητα αίτησης υποτροφίας

 

Ύψος υποτροφίας

Διάρκεια Σπουδών     Ελλάδα       Εξωτερικό

    9 μήνες                   €5.400          €8.100

    12 μήνες                 €7.200         €10.800

    18 μήνες                 €10.800       €16.200

    24 μήνες                 €13.200       €19.800

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2020 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 22 Μαΐου και Ώρα 17:00μ.μ.

 

Διευκρινίσεις

 • Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί το Ίδρυμα κατά την κρίση του.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λάβει απορριπτική απάντηση από το Πανεπιστήμιο μετά την υποβολή της αίτησής του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Ίδρυμα.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, οφείλει να ενημερώσει το Ίδρυμα και αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση

Τμήμα Υποτροφιών T: 2106282888

Ε: scholarships@latsis-foundation.org

 

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς στη σελίδα www.eduguide.gr/ypotrofiesΜπορείτε να “φιλτράρετε” τις υποτροφίες ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμία των αιτήσεων!

 • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!
 • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​
 • Από την κεντρική μας σελίδα μπορείτε να εξερευνήσετε τον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

NEO! Δοκιμάστε και το νέο μας application για κινητά εδώ: https://www.eduguide.gr/eduguide-app/

Το καινούργιο app του eduguide είναι τώρα διαθέσιμο για iOS και Android. Περιέχει όλες τις δυνατότητες του eduguide.gr (αναζήτηση με βάση πλήθος γνωστικών χαρακτηριστικών) και προσθέτει νέες, όπως την αναζήτηση υποτροφιών σύμφωνα με τους κλάδους σπουδών που σας ενδιαφέρουν, και την πλήρη εξατομίκευση της ροής των updates ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο