Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ίδρυμα Ευγενίδου: Προκήρυξη εννέα (9) υποτροφιών για διπλωματούχους του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019 εννέα (9) υποτροφίες, από τις οποίες: 

  • Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ) και
  • Έξι (6) υποτροφίες διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο τριών ετών, για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο ΕΜΠ υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών.

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (υποτροφίες εξωτερικού) το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€).
Για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ (υποτροφίες εσωτερικού) το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί του Ε.Μ.Π.
β) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1988.
γ) Για τις υποτροφίες εσωτερικού, να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΜΠ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016. 
δ) Για τις υποτροφίες εξωτερικού, να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ για πρόγραμμα που ξεκινά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
ε) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
στ) Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
ζ) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
η) Για τις υποτροφίες εσωτερικού, να γνωρίζουν άριστα μια από τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες.
θ) Για τις υποτροφίες εξωτερικού, να γνωρίζουν άριστα την γλώσσα φοίτησης των μεταπτυχιακών σπουδών.

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων

α) Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων της Σχολής του ΕΜΠ από την οποία αποφοίτησαν.
β)  Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

  1. Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου, με βάση τα οικονομικά δεδομένα:           30%
  2. Βαθμολογία γραπτής εξέτασης, εφόσον υπερβεί την βαθμολογική βάση:  50%
  3. Συνέντευξη:                                                                                      20%

Σημείωση: Οι υποτροφίες θα αποδοθούν για θέματα διατριβών και αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (επισυνάπτεται).
β) Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) με γνήσιο υπογραφής.
γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.
στ) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή. 
ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές από Πανεπιστήμιο εξωτερικού (για αιτούντες υποτροφία εξωτερικού).
η) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΜΠ (για αιτούντες υποτροφία εσωτερικού). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016.
θ) Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
ι) Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
ια) Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το οποίο θα αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων.
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι την 8η Ιουνίου 2018.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 27η Ιουνίου 2018 και οι συνεντεύξεις την 28η Ιουνίου 2018.

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.edu.gr/) και στον ιστότοπο του ΕΜΠ (http://www.ntua.gr/ – Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις) την 24η Απριλίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.edu.gr/) το αργότερο έως την 13η Ιουλίου 2018 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

Master's Studies 2018

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο