Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εννέα (9) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει την πλήρωση εννέα (9) θέσεων έκτακτου προσωπικού, ως κατωτέρω:

 

Πέντε (5) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» (MIS 5002532) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΘΕΣΗ Α/Α 1 (ΚΩΔ. 29) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορία.
 2. Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών α΄ κύκλου με ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία.
 3. Γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας.
 4. Να έχει ολοκληρώσει πρακτική άσκηση σε ερευνητικό ίδρυμα ή να έχει ερευνητική εμπειρία, κατά προτίμηση σε θέμα σχετικό με την οθωμανική ιστορία.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών, τουρκικών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (γαλλικά, γερμανικά)

 

ΘΕΣΗ Α/Α 2 (ΚΩΔ. 31) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) με κατεύθυνση Ιστορίας
 2. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νεότερης και σύγχρονης ιστορίας (σε ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 4. Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επιστημονική δραστηριότητα στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.

 

ΘΕΣΗ Α/Α 3 (ΚΩΔ. 19) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) με κατεύθυνση Ιστορίας (Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Δίπλωμα μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία (σε ελληνικό ΑΕΙ. Βεβαίωση πανεπιστημίου και εξαμηνιαία έκθεση προόδου τριμελούς επιτροπής επίβλεψης 2017).
 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίων)
 5. Ερευνητική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα, την αποδελτίωση, την ευρετηρίαση- καταλογογράφηση, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων (βεβαίωση φορέων ή συμβάσεις εργασίας)
 6. Συμμετοχή με εισήγηση σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αντίγραφα εισηγήσεων/δημοσιεύσεων)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν σε Αρχεία και Βιβλιοθήκες στο Ρέθυμνο και στην Αθήνα, και να είναι σε θέση να συνεργάζονται εποικοδομητικά μέσα σε μία ερευνητική ομάδα.
 • Συνεκτιμώνται τα βραβεία, υποτροφίες και διακρίσεις των υποψηφίων (βεβαιώσεις).
 • Συνεκτιμώνται συστατικές επιστολές.
 • Συνεκτιμάται επιστημονική δραστηριότητα στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οικονομική και κοινωνική ιστορία

 

ΘΕΣΗ Α/Α 4 (ΚΩΔ. 33) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) ή τμήματος Οικονομικών Σπουδών
 2. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ιστορία (σε ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου κατ’ ελάχιστον Β2. Θα εκτιμηθεί η γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά)
 4. Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση
 5. Εμπειρία στην έρευνα και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επιστημονική δραστηριότητα στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.

 

ΘΕΣΗ Α/Α 5 (ΚΩΔ. 39) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Να είναι εγγεγραμμένος σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α΄ κύκλου, με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τρία τουλάχιστον σεμινάρια (βεβαίωση Πανεπιστημίου και αναλυτική βαθμολογία).
 3. Να έχει ολοκληρώσει πρακτική άσκηση σε Μουσείο, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη ή Ερευνητικό Ινστιτούτο (Βεβαίωση).
 4. Γνώση χειρισμού ψηφιακών βάσεων δεδομένων και εξοικείωση με την έρευνα στο διαδίκτυο.
 5. Πολύ καλή γνώση αγγλικών ή και γαλλικών (Αντίγραφο πτυχίων).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» [ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗ] με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002469 στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΙΤΑΔ-1-33 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ σε Μαθηματικά/Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Ηλεκτρ. Μηχαν.
 2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με διατριβή σε Νευροεπιστήμες
 3. Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία
 4. Εμπειρία στην καταγραφή ηλεκτροφυσιολογικών σημάτων με επεμβατικές μεθόδους
 5. Προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε χρησιμοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε νευρωνικά δεδομένα
 • Εμπειρία στην ανάλυση συνεχών και διακριτών σημάτων σε πεδίο χρόνου και συχνοτήτων

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 26 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

 

Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (ΠΕΡΑΝ)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002358 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΘΕΣΗ Α/Α 1 (ΚΩΔ. 11) - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 1. Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής με κατεύθυνση σπουδών «Ιστορία».
 2. Να είναι εγγεγραμμένος ενεργός φοιτητής ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Τουρκολογία.
 3. Γνώση οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.
 4. Να έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε ερευνητικό ίδρυμα ή να έχει ερευνητική εμπειρία, κατά προτίμηση στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας.
 5. Γνώση αγγλικής ή/και τουρκικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (γαλλικά, γερμανικά).
 • Προηγούμενη ενασχόληση με το ζήτημα της ιστορίας του νερού και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά την οθωμανική περίοδο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018, ώρα Ελλάδος 16.00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 

Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη [ΠΕΡΑΝ]» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002358 στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΑΝ-1-26 - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών, ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστημών Μηχανικού.
 2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή στα Μαθηματικά ή στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη διαχείριση παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ, γλωσσών προγραμματισμού (C, Java, Fortran) και λειτουργικών συστημάτων Unix/Linux
 • Εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων για την παρουσίαση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.
 • Εμπειρία στην Αριθμητική Ανάλυση και στα Υπολογιστικά Μαθηματικά.
 • Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά).
 • Προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΑΝ-1-27 - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών ή Επιστημών Μηχανικού
 2. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στην περιοχή της Ατμοσφαιρικής Φυσικής
 3. Προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα
 4. Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη χρήση του υπολογιστικού μοντέλου WRF
 • Εμπειρία στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και τους αριθμητικούς υπολογισμούς
 • Εμπειρία σε Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
 • Εμπειρία σε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο