Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έγκριση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ., με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση»

Εγκρίθηκε το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» (ΔΗΔ), που καθόρισε η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. στην 356η/09.10.2017 συνεδρίασή της. Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και τη πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση». Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι τετραετής, δικαίωμα δε συμμετοχής σ' αυτό έχουν όλοι όσοι εμπίπτουν στα γενικά κριτήρια υποψηφιότητας για σπουδές στο Ε.Α.Π. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος, οι οποίες είχαν εγκριθεί με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ τον Δεκέμβριο.

Οι θεματικές ενότητες του νέου προγράμματος θα  είναι οι εξής:

 

ΘΕ: Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του ελληνικού συνταγματικού δικαίου και διοικητικού δικαίου. Ειδικότερα, η ΘΕ περιλαμβάνει έξι θεματικά πεδία: i) Σύστημα των πηγών του δικαίου, δηλαδή των μηχανισμών παραγωγής του δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, ii) Συνταγματική οργάνωση του Κράτους, δη- λαδή τις σχέσεις μεταξύ των συνταγματικών οργάνων (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και τις σχέσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών, iii) Σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, iν) Οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ν) Νομικά μέσα και αρχές δράσης της δημόσιας διοίκησης και νi) Οργάνωση της δικαιοσύνης και έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

ΘΕ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην Οικονομική θεωρία και ειδικότερα στις βασικές αρχές της μικρό- και μακροοικονομικής, με έμφαση στα αντίστοιχα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ειδικότερα, όσον αφορά στη μικροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη της θεωρίας της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού, της κατηγοριοποίησης των δημόσιων αγαθών, της σημασίας των αποδόσεων και των καμπυλών κόστους μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού, ζητημάτων που αφορούν στην πολιτική των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων καθώς και των συνθηκών τέλειου ανταγωνισμού. Όσον αφορά στη μακροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη των τρόπων προσδιορισμού του συνολικού εισοδήματος μίας οικονομίας, των συνθηκών μακροοικονομικής ισορροπίας, των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, ζητημάτων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, του ισοζυγίου πληρωμών, των τρόπων διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, των εννοιών του πληθωρισμού και της ανεργίας καθώς και ζητημάτων που αφορούν στην Οικονομική της Ευημερίας.

ΘΕ: Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα (10ECTS)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεσμών, των λειτουργιών και των διαδικασιών του ελλη- νικού διοικητικού συστήματος. Επιμέρους αντικείμενα: Ι. Το σύστημα των δημοσίων διοικήσεων στην Ελλάδα - II. Διοικητικό σύστημα και Σύνταγμα - III. Οι λειτουργίες του διοικητικού συστήματος: δημόσια τάξη, εθνική άμυνα, δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική διοίκηση, προστασία του περιβάλλοντος, φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση - IV. Η κεντρική διοίκηση - V. Αποκέντρωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση - VI. Ανεξάρτητες Αρχές - VII. Διοικητική δραστηριότητα και διαδικασίες -VIII. Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης - IX. Προσωπικό της δημόσιας διοίκησης - Χ. Δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και μεταρρυθμίσεις - XI. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης - XII. Το ελληνικό διοικητικό σύστημα στην εποχή της κρίσης.

ΘΕ: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (10ECTS)

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες για την βέλτιστη κατανόηση συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα διαφορετικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης (φιλελεύθερο, κοινωνικό, νεοφιλελεύθερο κράτος) καθώς και οι μετασχηματισμοί των σχέσεων κοινωνίας - κράτους από τον Διαφωτισμό μέχρι σήμερα. Οι σχέσεις αυτές παρουσιάζονται με αιχμή τους μετασχηματισμούς των οικο- νομικών σχέσεων, τις κατά συνέπεια μεταβαλλόμενες δομές κοινωνικής τάξης και φύλου, όπως τέλος την δυναμική που παρουσιάζουν οι πολιτιστικές συντεταγμένες απέναντι στην δυναμική των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται το πολιτικό σύστημα, αναλύεται η έννοια της νομιμοποίησης, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των θεσμών κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης και τέλος συζητείται η διάκριση ανάμεσα στη «κυβέρνηση» και τη «διακυβέρνηση».

ΘΕ: Ποσοτικές Μέθοδοι (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Επιχειρησιακής Στατιστικής και των Επιχειρησιακών Μαθηματικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Αναλυτικά θα περιλαμβάνει:

Εισαγωγή στη Στατιστική για τη Διοίκηση, Γραφικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, Κατανομές πιθανότητας, Δειγματικές κατανομές στατιστικών συναρτήσεων, Εκτίμηση παραμέτρων πληθυσμού, Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών δεδομένων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, Παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής,

Όρια συνέχεια και βελτιστοποίηση συναρτήσεων, Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα, Στατιστικές συναρτήσεις, Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, Γραφήματα.

ΘΕ: Βασικές Αρχές Διοίκησης (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης. Συγκεκριμένα, η ΘΕ εξετάζει την ιστορική εξέλιξη των θεωριών της διοικητικής επιστήμης, τις θεμελιώδεις λειτουργίες του μάνατζμεντ, ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού, τη σημασία της κουλτούρας και της επικοινωνίας στους σύγχρονους οργανισμούς, ζητήματα ηθικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και τις προσεγγίσεις στο θέμα της ηγεσίας.

ΘΕ: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (10ECTS)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών αρχών του διεθνούς δημόσιου δικαίου, με έμφαση κυρίως στα υποκείμενα και στις πηγές του διεθνούς δημοσίου δικαίου, και ακολούθως, η παρουσίαση των βασικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο σύστημα των πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχέσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ελληνικό δίκαιο, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σύστημα της έννομης προστασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΕ: Αρχές Δημόσιας Οικονομικής (10ECTS)

Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες των οικονομικών του δημόσιου τομέα και στην ανάλυση των οικονομικών λειτουργιών του κράτους.

Συγκεκριμένα τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτή τη Θεματική Ενό- τητα περιλαμβάνονται: ο μηχανισμός της αγοράς και η ανάγκη παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, ορισμός και μέγεθος του δημόσιου τομέα, θεωρία των δημοσίων αγαθών, εξωτερικές επιδράσεις, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες, δημόσιο χρέος, φόροι και φορολογικό σύστημα, δημόσιες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στις τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και προβαίνει σε μια συνοπτική παρουσίαση και σχολιασμό βασικών μεγεθών και διαδικασιών του κρατικού προϋπολογισμού.

ΘΕ: Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους (10ECTS)

Στη ΘΕ εξετάζονται οι βασικές στιγμές συγκρότησης και ανάπτυξης του ελληνικού κράτους, με έμφαση την περίοδο του εικοστού αιώνα. Η μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος εξετάζεται τόσο αναφορικά με τις αλλαγές στο συνταγματικό πεδίο, όσο και με την ανάδειξη  συγκεκριμένων φορέων συμφερόντων όπως είναι η ναυτιλία, τα κεφαλαιοκρατικα στρώματα, οι τράπεζες και τα εργατικά στρώματα. Έμφαση δίνεται στην περίοδο μετά το κίνημα του 1909 και την πολιτική του λεγόμενου 'βενιζελικού εκσυγχρονισμού'. Εξετάζονται επίσης η αποκατάσταση των προσφύγων, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου και το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά. Μετά τις θεμελιώδεις ανατροπές που επιφέρει ο Β ́ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος, εξετάζεται η συγκρότηση του μεταπολεμικού πολιτικού συστήματος (σύνταγμα και παρασύνταγμα) και η κρίση νομιμοποίησης που οδηγεί στη δικτατορία του 1967. Ακολουθεί η ανάλυση της μεταπολιτευτικής περιόδου, η ανασυγκρότηση των κρατικών υπηρεσιών στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα σε συνδυασμό με την αναζήτηση πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής.

ΘΕ: Διεθνής Πολιτική Οικονομία (10ECTS)

Το μάθημα αυτό αφορά στις διεθνείς διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας, των οικονομικών συναλλαγών και των οικονομικών σχέσεων. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν συνοπτικά στα εξής: θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, διεθνές χρηματοοικονομικό και νομισματικό σύστημα: οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, το διεθνές εμπόριο και η παγκόσμια ολοκλήρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, διακρατικός συντονισμός οικονομικών πολιτικών, οι σχέσεις μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και διακυβέρνηση. Στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την αναπτυξιακή βοήθεια, ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση.

ΘΕ: Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση (10ECTS)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, τη διοικητική νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και ηθικής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς και του Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.

ΘΕ: Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές (10ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση των βασικών θεσμών και διαδικασιών για την διαμόρφωση και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό σε υπερεθνικό επίπεδο. Μετά την απαραίτητη αναφορά στις βασικές έννοιες του μαθήματος (κράτος, δημόσιες πολιτικές) συζητιούνται οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζει το κράτος κατά την υλοποίηση των «δημόσιων πολιτικών» του. Προκλήσεις που προκύπτουν εκτός των άλλων και από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εξελίξεις στην ΕΕ και δυναμική των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης) και που αναμφίβολα επηρεάζει τις Δημόσιες πολιτικές. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος θα συζητηθούν συνοπτικά περιπτώσεις κοινωνικής πολιτικής ή / και περιφερειακής πολιτικής ως μελέτες περίπτωσης στη Ελλάδα, ώστε έτσι να παρουσιαστούν οι παράγοντες, που συγκροτούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών από το Κράτος.

ΘΕ: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες (10ECTS)

Το μάθημα αυτό αφορά σε ζητήματα θεωρίας περιφερειακών ανισοτήτων και ανάλυσης και αξιολόγησης των μέσων άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν στα εξής: το 'περιφερειακό πρόβλημα' και η μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι, τα διλλήματα και τα μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, η εφαρμοζόμενη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων, η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα περιφερειακά προγράμματα και η περιφερειακή κατανομή του ΕΣΠΑ, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.

ΘΕ: Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10ECTS)

Το μάθημα αυτό καλύπτει με εποπτικό τρόπο τις διαδικασίες συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Έννοια και θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η ιστορική εξέλιξη ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι βασικές συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΘΕ: Διοίκηση Έργων (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης έργων. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης έργων, τον κύκλο ζωής έργων, τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δικτυωτής ανάλυσης, τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα με περιορισμούς στον χρόνο υλοποίησης και σε έργα με περιορισμούς στα διαθέσιμα μέσα παραγωγής, τις τεχνικές βελτιστοποίησης του χρονικού προγραμματισμού έργων, τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου έργων και τέλος τον τρόπο υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση έργων.

ΘΕ: Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στη ΘΕ εξετάζονται η αντίληψη του ατομικού δικαιώματος ως μιας αξίας που περιβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα πέρα από οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί να περιορίσει τόσο την ιδιωτικότητά του όσο και τους όρους συμμετοχής του σε διαδικασίες δημόσιας επικοινωνίας (γνώμη, έκφραση). Το πολιτικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα του πολιτικού σώματος της αστικής κοινωνίας απέναντι σε μορφές εξουσιασμού που εμποδίζουν την αυτοκυβέρνηση των πολιτών, ενώ η ενεργός διάσταση του αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κατά βάση μέσα από το δικαίωμα ψήφου.

Το κοινωνικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι σε απειλές που δέχονται κοινωνικές ομάδες από την ατομική ιδιοκτησία, τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης, και από τις κινήσεις της αγοράς. Στην κατακλείδα, η ΘΕ εστιάζει στην εφαρμογή των αντιλήψεων αυτών από την ελληνική πολιτεία και νομοθεσία, κυρίως από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα.

ΘΕ: Λογιστική του Δημόσιου Τομέα (10ECTS)

Ο σκοπός της ΘΕ είναι να θέσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές στο ελληνικό όσο και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: Λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα, Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα, Σύστημα Διπλο- γραφικής Λογιστικής στα ΝΠΔΔ τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους ΟΤΑ, Λογιστική επιχορηγήσεων, Λογιστική επενδύσεων, Λογιστική Κεντρικής Κυβέρνησης, Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα.

ΘΕ: Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης αλλαγών. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει το βασικό περιεχόμενο της έννοιας της αλλαγής, τα είδη των αλλαγών, τα βασικότερα θεωρητικά μοντέλα αλλαγής, τις προϋποθέσεις επιτυχίας ή αποτυχίας της αλλαγής, τους λόγους αντίδρασης στην αλλαγή, τους τρόπους μετριασμού της αντίδρασης στην αλλαγή, τους φορείς της αλλαγής, τη σημασία της ανώτερης διοίκησης και της ηγεσίας στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος, καθώς και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις σύγχρονες τάσεις της δημόσιας διοίκησης.

ΘΕ: Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί (10ECTS)

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να συμβάλει στην θεωρητική και κυρίως πρακτική κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των διεθνών οργανισμών, όπως αυτοί σχετίζονται με τις λειτουργίες του κράτους έθνους. Οι διεθνείς οργανισμοί και κυρίως εκείνοι που διευθετούν οικονομικές σχέσεις αποτελούν εκτός των άλλων και πεδία άσκησης πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων, πάντα στο πλαίσιο της αναγκαιότητας των συνθηκών που γεννά η δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Ως μελέτη περίπτωσης θα εξεταστούν «διεθνείς οργανισμοί» που δραστηριοποιούνται σε πεδία που επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κατά συνέπεια θα συζητήσει συνοπτικά τον ΟΗΕ, κάποιους από τους κύριους οργανισμούς που αποτελούν μέρος του αστερισμού του, την ΕΕ ως σημαντική περιφερειακή συσσωμάτωση, ενώ χρήσιμη θα είναι και η ενδεικτική αναφορά σε κάποιες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

ΘΕ: Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική και Οικονομική Διάσταση (10ECTS)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των θεσμών της Διοικητικής Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, σε συνάρτηση ιδίως με τη συμβολή τους στη δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην άσκηση των δημοσίων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμπειρία της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» και στην προοπτική μιας νέας μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΘΕ: Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της χρηματοδότησης και της αξιολόγησης επενδύσεων για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αναλυτικά η ΟΕ παρουσιάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά μαθηματικά, τις τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων, τις πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων, το κόστος κεφαλαίου, τη συσχέτιση της απόδοσης και του κινδύνου, τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και την αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος.

ΘΕ: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών θεσμών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαου. Ειδικότερα εξετάζονται: Ι. Το σύστημα συγκρότησης του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. II. Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. III. Η πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων. IV. Η λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το Δημόσιο. V. Η δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων.

ΘΕ: Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών και αρχών της κατάρτισης και εκτέλσης του προϋπολογισμού, της λειτουργίας του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και της αξιοποίησης δεδομένων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα. Αναλυτικά, θα παρουσιαστεί η λειτουργία του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης, του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα όργανα και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τέλος, θα εξεταστούν ζητήματα άντλησης και χρήσης δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων για την εφαρμογή τεχνικών λήψης αποφάσεων σε φορείς του δημοσίου.

ΘΕ: Διοίκηση της Ποιότητας (10ECTS)

Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) και των διαδικασιών για επιτυχή υιοθέτηση της στον Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας, κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της ΔΟΠ, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας, κατηγοριοποίηση κόστους ποιότητας και εκτίμηση κόστους απλών προγραμμάτων ποιότητας καθώς και πρότυπα ποιότητας και βραβεία ποιότητας συμπεριλαμβανομένων του ΚΠΑ και του EFQM ως μέσα συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο της ΘΕ παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η φιλοσοφία της ΔΟΠ επηρεάζει τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των οργανισμών και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών έχοντας ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο