Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΕΑΠ: Προδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), πρόκειται να δημοσιεύσει εντός του Ιουνίου 2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση δύο ερευνητικών έργων με θέμα την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Α. ΕΡΓΟ ΠΡΩΤΟ:

Αφορά τη χρηματοδότηση και έκδοση μέχρι ένδεκα (11) μελετών για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τους μηχανισμούς οργάνωσής της, με χρονικό ανάπτυγμα τις δεκαετίες 1810 και 1820. Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση πρωτότυπων και αυστηρά τεκμηριωμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας.

Κάθε πρόταση που θα κατατεθεί στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Α.Π. πρέπει να περιλαμβάνει σε μορφή αρχείου pdf:

  1. Βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων.
  2. Ερευνητικό σχέδιο έκτασης 2.000 λέξεων, όπου θα αναπτύσσονται το θέμα και η προβληματική της προτεινόμενης έρευνας, οι βασικές υποθέσεις εργασίας, η περιγραφή των πηγών και της ειδικής βιβλιογραφίας και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της προτεινόμενης έρευνας.
  3. Ως αναπόσπαστο μέρος κάθε υποψηφιότητας, θα υποβληθεί δείγμα γραφής από δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη εργασία των υποψηφίων, σχετική με τα θεματικά πεδία (όχι με το χρονικό ανάπτυγμα) του προγράμματος. Το κείμενο αυτό (μέχρι 6.000 λέξεις) θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με το ερευνητικό σχέδιο που θα υποβληθεί, ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και την τελική επιλογή των προτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής ερευνητικής πρότασης έχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες. Με τη μέριμνα υποστήριξης των νέων επιστημόνων και ανάλογα με την ποιότητα και την πρωτοτυπία των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα προτιμηθούν έως δύο υποψήφιοι διδάκτορες και έως τέσσερις κάτοχοι διδακτορικής διατριβής που υποστηρίχθηκε από το 2003 και εξής και δεν κατέχουν οργανική θέση σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό Ίδρυμα.

Ο αριθμός των προτάσεων που θα επιλεγούν θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και την τεκμηρίωσή τους αλλά και από τους πόρους που θα διατεθούν από ειδικές για τον σκοπό αυτόν χορηγίες.

Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 330.000 ευρώ.

Κάθε πρόγραμμα που θα επιλεγεί, ατομικό ή συλλογικό, θα χρηματοδοτηθεί για είκοσι τέσσερις μήνες εργασίας ως εξής:

Η αμοιβή κάθε ερευνητικού έργου ορίζεται σε 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών εξόδων). Η αμοιβή καταβάλλεται ανά μήνα, μετά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προόδου, η οποία υποβάλλεται ως παραδοτέο  το τελευταίο δεκαήμερο κάθε τριμήνου. Ως παραδοτέο του πρώτου τριμήνου θεωρείται η εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση. Η αμοιβή του τελευταίου τριμήνου θα καταβληθεί με την παράδοση του έργου.

Την ευθύνη έγκρισης των παραδοτέων θα έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.

Β. ΕΡΓΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Αφορά τη χρηματοδότηση ενός (1) προγράμματος μετάφρασης και έκδοσης οθωμανικών αρχειακών σωμάτων για την ιστορία της Επανάστασης και του πολέμου της ελληνικής Ανεξαρτησίας στο χρονικό ανάπτυγμα 1821-1830.

Στόχος του προγράμματος είναι η διεθνοποίηση και υποστήριξη των σπουδών για το 1821, με τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση των σχετικών αρχειακών διαθεσιμοτήτων.

 Τα τεκμήρια που θα επιλεγούν θα συγκροτούν πλήρη – κατά το δυνατόν – παραδειγματικά σώματα, μεταγεγραμμένα και μεταφρασμένα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη μεταγραφή, μετάφραση, επιμέλεια, υπομνηματισμό και ευρετηρίαση 100 εγγράφων ανά δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη του προγράμματος. Τα αρχειακά σώματα θα κυκλοφορήσουν σε ειδικούς τρίγλωσσους τόμους από τις Εκδόσεις Ε.Α.Π.

Κάθε πρόταση που θα κατατεθεί στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Α.Π. πρέπει να περιλαμβάνει σε μορφή αρχείου pdf:

  1. Βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών του επιστημονικού υπεύθυνου και των μελών κάθε ερευνητικής ομάδας.
  2. Ερευνητικό σχέδιο έκτασης 2.000 λέξεων, όπου θα περιγράφεται το είδος των τεκμηρίων, η λογική της επιλογής των τεκμηρίων και ο τύπος του υπομνηματισμού που θα συνοδεύει την έκδοση καθώς και χρονοδιάγραμμα εργασιών.
  3. Ως αναπόσπαστο μέρος κάθε υποψηφιότητας, θα υποβληθεί δείγμα μεταγραφής, μετάφρασης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και υπομνηματισμού μικρού αριθμού οθωμανικών τεκμηρίων που αναφέρονται στην ελληνική Επανάσταση, έκτασης χιλίων (1.000) περίπου λέξεων. Το δείγμα αυτό θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με το ερευνητικό σχέδιο που θα υποβληθεί, ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και την τελική επιλογή των προτάσεων.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν ομάδες ερευνητών, κατόχων διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιων διδακτόρων. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας οφείλει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων και για τα δύο έργα θα γίνει ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Ε.Α.Π. Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή από 1 Ιουλίου έως και 20 Ιουλίου 2018. Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ (www.eap.gr και elke.eap.gr).

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Ε.Α.Π. και εξωτερικούς φορείς.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο