Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έξι (6) θέσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο ερευνητικού έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με κωδικό MIS 5007959, κωδικό ΕΛΚΕ 6820000 και Συντονιστή τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. Δημήτρη Καλιαμπάκο, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», Άξονας προτεραιότητας 2, «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

  • Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Μηχανικό ή Γεωπόνο για την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής ενδιαφέροντος και τη δημιουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και χαρτογραφικών υποβάθρων.

 

  • Ένα (1) Άτομο διπλωματούχο Μηχανικό για την υποστήριξη του επιστημονικού υπευθύνου στο συντονισμό του ερευνητικού έργου και την διατύπωση και αξιολόγηση προτάσεων και μέτρων προσαρμογής για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

 

  • Ένα (1) Άτομο, πτυχιούχο Φυσικό ή διπλωματούχο Μηχανικό για τη διαμόρφωση κλιματικών σεναρίων για την περιοχή ενδιαφέροντος και αναγωγή των αποτελεσμάτων σε μικρότερη χωρική κλίμακα (downscale)

 

  • Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο Γεωπόνο ή Δασολόγο για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής ενδιαφέροντος και την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές

 

  • Ένα (1) Άτομο, πτυχιούχο Γεωγράφο για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση του εδάφους και τις δασικές πυρκαγιές και τη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων βασισμένων σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκοπικά δεδομένα

 

  • Ένα (1) Άτομο, διπλωματούχο ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης, για την υποστήριξη και συντονισμό των ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων καθώς και για την καταγραφή στοιχείων για την περιοχή ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών και βάσεων δεδομένων

 

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 11/01/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Δ. Καλιαμπάκο, επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, τηλ. +30-210-7722211, ώρες 10:00 – 14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkal@central.ntua.gr.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο