Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (ΠΕΓΑ): "Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πτυχιούχων (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη  Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων AEI – ΤΕΙ «Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική»,

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης υλοποιεί Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Νοσηλευτών διάρκειας 100 ωρών με θέμα «Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική

   Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ (ΤΕΙ ή Πανεπιστημίων), ή κάτοχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής στη Νοσηλευτική ή σε άλλη Επιστήμη Υγείας.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε, ή πολίτες άλλων κρατών.

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος Νοσηλευτικής ή άλλης Επιστήμης Υγείας ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής.

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/03/2015

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 την αίτηση που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (Επιλογή ΠΕΓΑ) στο http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/ και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας (Δευτέρα- Τετάρτη-Παρασκευή από 11 π.μ. – 13.00 μ.μ.).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στη διεύθυνση pega-nurse@teiath.gr έως και την Τετάρτη 4/03/2015.

Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή έγγραφα.

 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εαρινό εξάμηνο 2015. ΘΕΣΕΙΣ 25

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι Νοσηλευτές ή απόφοιτοι άλλων Επιστημών Υγείας ΑΕΙ (ΤΕΙ ή Πανεπιστημίων), ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής με πτυχίο στη Νοσηλευτική ή σε άλλη Επιστήμη Υγείας. Απόλυτο κριτήριο αποτελεί η ηλικία των ενδιαφερομένων η οποία θα πρέπει να είναι >26 ετών. Η αξιολόγηση θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης ως εξής:

 • Απόφοιτοι Νοσηλευτές (8 μόρια).
 • Απόφοιτοι άλλων επιστημών υγείας (3 μόρια).
 • Απόφοιτοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (5 μόρια).
 • Παρέλευση τουλάχιστον 10 ετών από τη λήψη πτυχίου (10 μόρια).
 • Απόφοιτοι με ηλικία άνω των 45 ετών (10 μόρια).
 • ΑμΕΑ (2 μόρια).
 • Μετανάστες (1 μόριο).
 • Άτομα Εθνικών Μειονοτήτων (1 μόριο).
 • Άνεργοι (1 μόριο).

Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α) Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων εξάγεται από τα μόρια που λαμβάνουν από την αξιολόγηση της αίτησης. Με βάση την βαθμολογία, καταρτίζονται οι ονομαστικοί πίνακες των επιλεγέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση η περίπτωση θα κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση των πινάκων επιλεγέντων, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να καταθέσουν τα ακόλουθα:

 1) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ βεβαίωσης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (και ισοτιμία για τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή)

2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή πρωτότυπες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και ανεργίας

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας

ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το τμήμα διδασκαλίας που θα υλοποιηθεί στο ΤΕΙ Αθήνας μεταξύ 20/3/2015 και 27/6/2015

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος/Διδακτικές Μονάδες

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές μονάδες και αποτελείται από τις εξής  5 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 100 ωρών:

 1. Χρήση Η/Υ στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις (10 ώρες)
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών μελετών (20 ώρες)
 3. Αρχές της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (30 ώρες)
 4. Αξιοποίηση και εφαρμογές της πρακτικής βασισμένη σε ενδείξεις (20 ώρες)
 5. Σενάρια κλινικών πρωτοκόλλων στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις (20 ώρες)

Προϋποθέσεις αποφοίτησης: 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η προϋπόθεση για την λήψη του Πιστοποιητικού απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον στο 80% του συνόλου των διδακτικών ωρών (80 ώρες). Χορήγηση Πιστοποιητικών. Το πρόγραμμα οδηγεί στην χορήγηση Πιστοποιητικού Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με ισχύ τίτλου σπουδών. Στο Πιστοποιητικό θα αναγράφεται η απόδοση των εκπαιδευομένων εκφρασμένη σε κατηγορίες («Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»).

Συνοπτικά στοιχεία προγράμματος

 • Περίοδος εγγραφών:

Οι Αιτήσεις κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο email: pega-nurse@teiath.gr ή σε έντυπη μορφή στο κτίριο Κ13 2 ος όροφος της ΣΕΥΠ, του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας στην κ. Στεφάνου (Δευτέρα – Πέμπτη από 11 π.μ. – 13.00 μ.μ.). Από Τρίτη 17/02/2015 έως Τετάρτη 4/03/2015

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Μ.Κελέση Καθηγήτρια

Πληροφορίες: Ε.Στεφάνου Καθημερινά 9πμ- 13.00  Επικοινωνία Τηλ.: 2105385642-649

 • Διάρκεια του προγράμματος: 100 ώρες/Τμήμα
 • Τόπος Υλοποίησης: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
 • Ημέρες μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί
 • Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
 • Λήξη μαθημάτων: Σάββατο 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα 21/2/2014

Η Ιδρυματικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

Μ.Κελέση

Αν.Καθηγήτρια

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο