Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης- Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός»

Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι η ανάπτυξη συνεχούς δραστηριοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων των πολιτών που συνεχίζονται στο σύνολο της ζωής τους, γίνεται στόχος και βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων  ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ), ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περιεχόμενο του Προγράμματος 
Το παρόν ΠΕΓΑ πρώτον, προσφέρει στους καταρτιζόμενους γνώσεις αναφορικά με τους νέους τύπους αστικών αναπλάσεων στις σύγχρονες μετα-βιομηχανικές πόλεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (χωρικά, οικονομικά, κοινωνικά, μορφολογικά). Παρουσιάζει σημαντικά επιτυχημένα παραδείγματα –κυρίως διεθνή αλλά και ελληνικά – και αναλύει τις βέλτιστες πρακτικές αστικής ανάπλασης. Η απόκτηση αυτού του συνόλου των γνώσεων από Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμους και Χωροτάκτες Μηχανικούς, 
Γεωπόνους και Αρχιτέκτονες Τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία είναι πολύ σημαντική διότι επικαιροποιεί τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζητήματα των αστικών αναπλάσεων και ασκεί τις σχεδιαστικές ικανότητές τους καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Επίσης, το παρόν ΠΕΓΑ προσφέρει στους καταρτιζόμενους νέες γνώσεις και τεχνικές για τον πράσινο σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και η αναγκαιότητα χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, δημιούργησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες νέα δεδομένα για το σχεδιασμό, την ανάπλαση και την ανάπτυξη των πόλεων. Ανέδειξαν ως αναγκαιότητα την στροφή προς τον πράσινο ή περιβαλλοντικό Αστικό Σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στον ενεργειακό σχεδιασμό των πόλεων, των κτηρίων και των υπαιθρίων χώρων, έχει κάνει σημαντικότατα βήματα. Οι γνώσεις των αρχιτεκτόνων, των πολεοδόμων, των γεωπόνων και των αρχιτεκτόνων τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία, είναι σχετικά περιορισμένες στο συγκεκριμένο τομέα. Η επικαιροποίηση των γνώσεών τους στα ζητήματα του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, του βιοκλιματικού σχεδιασμού των υπαιθρίων χώρων της πόλης, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότερη θέση τους στην αγορά εργασίας. 

Οργάνωση και χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

 • Συμμετοχή τριών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τεσσάρων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ). 
 • Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις - Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη - στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ, ΑΠΘ, και ΔΠΘ, σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015. 
 • Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα: 

1. «Αναπλάσεις αστικών περιοχών και τα νέα τοπία των πόλεων» (3 ώρες) 
2. «Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών» (3 ώρες) 
3. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (3 ώρες) 
4. «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαιθρίων χώρων» (3 ώρες) 
Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες.

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει: 

 • Υλοποίηση μαθημάτων σε 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες. 
 • Δυνατότητα παρακολούθησης του 25% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στους χώρους των πανεπιστήμίων σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
 •  Δυνατότητα παρακολούθησης του 75% των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονική παρουσία των εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.
 • Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση

Όροι Συμμετοχής 

 • Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ και παρέχεται στους εκπαιδευομένους δωρεάν. 
 • Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, στις ειδικότητες Αρχιτέκτονα Μηχ., Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου, και Αρχιτέκτονα Τοπίου. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή, με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας. 


Διάρκεια και έναρξη 
Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 11 εβδομάδες. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων. Το Πρόγραμμα θα επαναληφθεί και ο δεύτερος κύκλος πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2015.


Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών 
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την προφορική εξέταση κατά την παρουσίαση των εργασιών. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση) του 75% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης σε καθένα από τα 4 μαθήματα. Στους συμμετέχοντες με επιτυχία στο Πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών

Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 30/09/2014.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου καθώς email address. 
2. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένoι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). 
3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, χρήσης Η/Υ και autocad. 

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν: 
Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα "Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός», μέχρι και την Τετάρτη 
30/09/2014 στις κάτωθι διευθύνσεις: 

 • Στο Βόλο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος. Υπόψη κ. Μαρίας Νίκου, τηλ. 24210 74457, κιν. 6982589330, e-mail: pega-urban@uth.gr και κ. Νίκου Γκιτσάκη τηλ. 24210 74471, email: gitsakis@uth.gr
 • Στη Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τ.Θ.281, 54124 Θεσσαλονίκη. Υπόψη κ. Μαρίας Λιονάτου τηλ. 6937175931 email lionatou@agro.auth.gr και κ. Ελένης Αθανασιάδου, τηλ 2310 998645, fax 2310998679, e-mail: lenovio@agro.auth.gr
 • Στην Ξάνθη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΔΠΘ, Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ. Υπόψη κας Δημητριάδου Αναστασίας, γραφείο 10, ισόγειο, τηλ. : 25410 79352, e-mail: adimitri@civil.duth.gr

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών, σε ανέργους καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Επικοινωνία 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
(α) να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: PEGA-Urban@uth.gr , 
(β) να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://pega-urban.uth.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο