Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ-Κοινωνική Έρευνα και Ανάλυση Δεδομένων-

Προκήρυξη Εισαγωγής έως 20 Πτυχιούχων ανά κύκλο για τους κύκλους παρουσίασης Α’ και Β’ του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης:«Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων - ΕΔΕΑΚ» 

‒ Ο Α’ κύκλος παρουσίασης, πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο, Κρήτη. 
‒ Ο Β’ κύκλος παρουσίασης, πραγματοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα-Αθήνα. 

Εισακτέοι 
Ως εισακτέοι γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας,Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Εργασίας,
Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.Πέραν των προαναφερθέντων, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε αποφοίτους Θετικών
Επιστημών και Επιστημών Υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται για τη δημιουργία, εποπτεία, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων που εστιάζουν σε
κοινωνικά προνοιακά ζητήματα και παρεμβάσεις.

 Αριθμός Εισακτέων στο Πρόγραμμα
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατά τους συγκεκριμένους κύκλους σπουδών προσδιορίζεται σε έως 20 για κάθε κύκλο παρουσίασης. 

Φάκελος υποψηφιότητας 
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση συμμετοχής (με ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ίας 
 • Υπόμνημα /Δήλωση Ενδιαφέροντος (έως 300 λέξεις)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Αναγνώριση του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν, επικυρωμένα)
 • Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ρητή πρόθεση του υποψηφίου να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων.

Σημειώνεται ότι η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του
Προγράμματος edeak.katartisi@gmail.com ως την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη. Σαρωμένα και, κατά περίπτωση, επικυρωμένα
αντίγραφα είναι αποδεκτά. Σχετικά ενδείκνυται η σάρωση των εγγράφων να γίνει με χαμηλή ανάλυση.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής πραγματοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος και έχει ως εξής: 

 • Κριτήριο επιλογής είναι η/ο υποψηφία/ος να διαθέτει μία πρώτη κατάρτιση στην εμπειρική κοινωνική έρευνα και ανάλυση κατά τη διάρκεια των σπουδών της/του και να απέκτησε το πτυχίο προ τουλάχιστον 10 ετών ή νωρίτερα.
 • Εξάλλου, οι συμμετέχοντες/-ουσες, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την ύπαρξη εργασιακής τους σχέσης σε συνάρτηση με
 • προνοιακούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 
 • Επικουρικώς λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου.
 • Ένα ποσοστό 10% των θέσεων δεσμεύεται για άτομα που είναι άνεργα ή προέρχονται από εθνοτικές ή άλλες μειονοτικές ομάδες. 
 • Επίσης επιδίωξη είναι να μην συμμετάσχει λιγότερο το ένα κοινωνικό φύλο από το άλλο προς τούτο τίθεται ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 30%. 

 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το Πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων/σεμιναρίων κατανεμημένων σε οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και συνολικής διάρκειας 150
ωρών διδασκαλίας και συναφών δραστηριοτήτων, ανά κύκλο σπουδών. 
Οι οκτώ ΘΕ είναι οι εξής:

 • Α. Βασικές Αρχές Κοινωνικής Έρευνας 
 • Β. Ερευνητικός Σχεδιασμός σε Ερευνητικά Προγράμματα των Κοινωνικών Επιστημών
 • Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων 
 • Δ. Έρευνα Πεδίου: Πρόσβαση στο Ερευνητικό Πεδίο
 • Ε. Στρατηγικές και Μέθοδοι Κοινωνικής Ανάλυσης
 • ΣΤ. Νέα Εργαλεία Κοινωνικής Έρευνας – Βασικές Γνώσεις και Εμπειρικές Εφαρμογές· Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
 • Ζ. Ανάλυση Κοινωνικών Ερευνητικών Δεδομένων, Σύνταξη Ερευνητικής Έκθεσης, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών & Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
 • Η. Αποτίμηση Κοινωνικών Ερευνών: Εξέταση Παραδειγμάτων Ερευνητικών Προγραμμάτων και Ερευνητικών Εφαρμογών και Ανάλυσή τους.

Η παρακολούθηση θεωρείται επιτυχής εφόσον έχει συντελεστεί η σχετική εξέταση/αξιολόγησή σε κάθε μία απ’ τις ΘΕ με βαθμό επιτυχίας πέντε (5) και
άνω, της κλίμακας 0-10. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους/τις επιμορφούμενους/-μενες. Απουσία σε περισσότερες του 20% των
ωραίων μαθημάτων της κάθε ΘΕ συνεπάγεται την αποτυχία στο Πρόγραμμα.

Απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Στην/τον επιμορφούμενη/ος που περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές της/του απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφ’ όσον περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και λαμβάνει 20 μονάδες ECTS, οι οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Α’ κύκλος παρουσίασης του Προγράμματος
Προβλεπόμενη έναρξη: Παρασκευή, 24/10/2014. 
Προβλεπόμενη λήξη: Κυριακή, 14/12/2014.
Σύνολο ωρών επαφής: 150 ώρες.
Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Ρέθυμνο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Παν. Κρήτης.

Β’ κύκλος παρουσίασης του Προγράμματος
Προβλεπόμενη έναρξη: Παρασκευή, 31/10/2014. 
Προβλεπόμενη λήξη: Κυριακή, 21/12/2014.
Σύνολο ωρών επαφής: 150 ώρες.
Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Αθήνα, Καλλιθέα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 
 
Η διδασκαλία, οι ασκήσεις και εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, επί οκτώ συνολικά εβδομάδες, ακολουθώντας με
την παρακάτω ενδεικτική διάρθρωση:
Παρασκευή: 16: 00 έως 21: 00 = 5 ώρες
Σάββατο: 09: 00 έως 18: 00 = 8 ώρες [με 1 ώρα κενό: 13: 00-14: 00]
Κυριακή: 09: 00 έως 17: 00 = 7 ώρες [με 1 ώρα κενό: 13: 00-14: 00]
Σύνολο: 20 ώρες εβδομαδιαίως

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Δευτέρα 22/09/2014 έως και Παρασκευή 17/10/2014

Ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/pegasoc/
Πληροφορίες: Αγγελική Υφαντή
Τηλ.: 6975838708
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: edeak.katartisi@gmail.com

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Σωκράτης Κονιόρδος
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Κρήτης

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο