Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) "Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών»

Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των φορέων, επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων στα παραπάνω θέματα. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος εκπαίδευσης θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους, μέσω της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος και της πρακτικής άσκησης, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες στη χρήση των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών παραγωγής που μπορεί να εφαρμοστούν σήμερα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.Η παραγωγή οπωροκηπευτικών αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής. Καθώς οι εξελίξεις στις τεχνικές και τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στον κλάδο των θερμοκηπίων, είναι ραγδαίες, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εμπλεκομένων με τον τομέα αυτό είναι απαραίτητη.

Περιεχόμενο προγράμματος

Το προτεινόμενο έργο έχει τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών» «SustainAgr» και αφορά στην εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ σε θέματα αιχμής του τομέα κηπευτικών και δενδροκομικών καλλιεργειών, τα οποία έχουν προκύψει ως αποτελέσματα έρευνας των τελευταίων ετών.

Η αειφορική παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων αφορά στη μείωση των εισροών ενέργειας, χημικών και νερού στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό,συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησης των διαδικασιών, και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η αειφορική παραγωγή είναι εξαιρετικά σημαντική στη σύγχρονη εποχή και με την οικονομική κρίση της χώρας μας αποκτά ιδιαίτερη δυναμική και σημαντικές προοπτικές. Έτσι, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών και η πιστοποίησή της αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών «πράσινων» επιχειρήσεων. Για τη διάδοσή τους θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα δράσης μέσω του οποίου θα γίνει προσπάθεια η υπάρχουσα σήμερα και αποκτηθείσα την τελευταία δεκαετία γνώση να διαχυθεί επιτυχώς στους εκπαιδευόμενους.

Το ΠΕΓΑ-SustainAgr έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 • Συμμετοχή τριών ΑΕΙ: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Αντικείμενα εκπαίδευσης:

ΕΕ1: Συστήματα πιστοποιημένης παραγωγής

ΕΕ2 Καλλιέργειες οπωροκηπευτικών

ΕΕ3 Τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής οπωροκηπευτικών

ΕΕ4. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και

ΕΕ5. Καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη

 • Είκοσι μια πιστωτικές μονάδες (21 ECTS) και αντίστοιχο τίτλο κατάρτισης- εκπαίδευσης

Όροι Συμμετοχής

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Γεωπονικών Σχολών/Τμημάτων ΑΕΙ-TEI, ή κάτοχοι πτυχίου συναφούς αντικειμένου ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πτυχίο μέχρι το έτος 2001 ή έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Πέρα από τα παραπάνω, επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών για εισαγωγή στο ΠΕΓΑ-SustainAgr είναι ο βαθμός του βασικού πτυχίου και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια, έναρξη και χώρος υλοποίησης

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 6 εβδομάδες. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί από 01/12/2014 έως 28/01/2015.

Η επιμόρφωση θα γίνει ταυτόχρονα σε τρεις περιοχές, με παρουσία των συμμετεχόντων σε έναν από τους παρακάτω χώρους

 • στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο

 • στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αθήνα

 • στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη

Για τους επόμενους κύκλους θα υπάρξει επιπλέον ενημέρωση στην ιστοσελίδα του έργου.

Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών

Το ΠΕΓΑ-SustainAgr οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης) με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών», όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από Δευτέρα 17/11/2014 έως Παρασκευή 21/11/2014. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου, συμπληρώνοντας την σχετική διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • βιογραφικό σημείωμα
 • αντίγραφο πτυχίου
 • αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 • αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας
 • οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (αντίγραφα συμβάσεων εργασίας ή έργου κλπ.) . Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν: Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ). Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:

 • να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: http://pega-sustain.agr.uth.gr/
 • να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς καθημερινά στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Καθηγητή κ Κωνσταντίνο Κίττα, τηλ. 24210 93160 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ckittas@uth.g

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο