Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ 5312/τ. Β’/ 27-11-2018).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση διδασκαλίας/ μικροδιδασκαλίας.

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο που δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019).

Το ΔΠΜΣ παρέχει επίσης στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) κατευθύνσεων σπουδών:

 1. Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής,
 2. Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρονται διά ζώσης αλλά και διαδικτυακά (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) και διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) και δύνανται να καταβληθούν εφ’ άπαξ ή με τους εξής τρόπους: (α) εννιακόσια πενήντα ευρώ (950€) με την εγγραφή και το υπόλοιπο ποσό σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε δεκατέσσερις (14) άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90) φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν, με την υποβολή της αίτησής τους, την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους.

Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

 • ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
 • η συνέντευξη του/της υποψηφίου/υποψηφίας ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής.


Κατάλογος δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (εδώ).
 2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 8. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως και Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021
 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος (εδώ), με ταυτόχρονη ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του βασικού Τίτλου Σπουδών του υποψηφίου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και τη διαδικασία συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία].

β. Ταχυδρομικά, μέσω συστη μένης επιστολής στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιο’ι’ατοικών Ποοσεννίσεων»:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
Κτήριο 10 [Κ1Ο] – Σχολή Μηχανικών [ΣΤΕΦ], 1ος ‘Οροφος,
Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω

γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr με θέμα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής .pdf.

Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.

δ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία (Τηλ. 210 5385373 / email: secedutech@uniwa.gr), στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: secedutech@uniwa.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ : 2105385373
Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://edutech.uniwa.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο