Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας για τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή

Από το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει  ότι αρμόδιο να ορίζει τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

"Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφού έλαβε υπόψη του :

  • Το 39/07-01-2015 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 62/17-12-2015 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σχετικά με τον ορισμό κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Τα από 25-2-2016 ενημερωτικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ και
  • Τις σχετικές αναφορές ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και συλλογικών οργάνων τους

Αποφαίνεται ότι :

  1. Το έργο της εξέτασης της ανωτέρω συνάφειας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΙΕΠ και συγκεκριμένα της αρμόδιας Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 και
  2. Η έναρξη ισχύος των κριτηρίων συνάφειας, για λόγους ισονομίας και χρηστής διοίκησης, πρέπει να οριστεί με τρόπο που να μην τίθεται ζήτημα κλονισμού της αρχής της εμπιστοσύνης του διοικούμενου και να μη δημιουργεί το αίσθημα αιφνιδιασμού στις προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Κατά συνέπεια, το ΙΕΠ, ως αρμόδιος κατά το νόμο φορέας, καλείται να προβεί το συντομότερο στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων". 

Να σημειώσουμε ότι η αριθμ. 62/17-12-2015 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, όριζε τα ακόλουθα κριτήρια συνάφειας με την ειδική αγωγή: 

1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή και από άλλα Τμήματα και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

2. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα, δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Στο χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3.  Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μην θεωρείται πρακτική άσκηση.

4. Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008, άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

5. Τα κριτήρια να ισχύουν από το σχολικό έτος 2016-17 και μετά.

6. Δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16.

Συνεπώς, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι αρμόδιο για θέματα συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή είναι το ΙΕΠ, θα περιμένουμε σχετική ενημέρωση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σημασία έχει το γεγονός ότι, όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, η έναρξη ισχύος των κριτηρίων συνάφειας, δεν θα πρέπει να κλονίζει την αρχής της εμπιστοσύνης του διοικούμενου και να δημιουργεί το αίσθημα αιφνιδιασμού στις προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό τα κριτήρια συνάφειας να ισχύσουν όχι από το 2016 αλλά αργότερα, ώστε να μην τεθεί θέμα αιφνιδιασμού όσων έχουν ήδη ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδική αγωγή. Φυσικά αυτό απομένει να το αποφασίσει το ΙΕΠ.

Επίσης, για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με θέματα ειδικής αγωγής, σας παραθέτουμε απάντηση του Υπουργού Παιδείας σε Αναφορά σχετικά με τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

"Το 2015 χαρακτηρίζεται ως το έτος με τους περισσότερους νέους τίτλους σπουδών στην ΕΑΕ. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2014 είχαν κατατεθεί 1.811 τίτλοι σπουδών στην ΕΑΕ, ενώ το 2015 κατετέθησαν 1610 επιπλέον νέοι τίτλοι, εκ των οποίων 1143 τίτλοι προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (641 τίτλοι) και από το Πανεπιστήμιο Degli Studi di Roma "Tor Vergata" (502) τίτλοι. Δηλαδή, το 78.63% των νέων τίτλων προέρχονται από δύο μόνο Πανεπιστήμια. Ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά η Βουλγαρία (6,21%), η Ελλάδα, με δέκα Πανεπιστήμια να απονέμουν το 4,22% των τίτλων, η Αγγλία με 3,29% και όλες οι υπόλοιπες χώρες με 7,64%."


Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την  αναφορά και την απάντηση του Υπουργού Παιδείας από το site της Βουλής των Ελλήνων

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 12/2/2016 ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ: "Πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος" . Αυτό σημαίνει ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν θα αναγνωρίζει τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, στους οποίους η πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών, δεν έχει πραγματοποιηθεί στην χώρα όπου εδρεύει το πανεπιστήμιο χορήγησης του  τίτλου.

Για να δείτε όλα τα μεταπτυχιακά σε Ειδική Αγωγή των Ελληνικών Πανεπιστημίων πατήστε εδώ 

Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για νέα, προκηρύξεις, νέα και πληροφορίες των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/  

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε την πιο πλήρη και χρηστική μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο