Management Engineering
MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αλλαγές στο διαγωνισμό για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδευτικά Νέα

Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, όπως υπογράμμισε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Γιάννης Χρυσουλάκης, απλουστεύεται η διαγωνιστική διαδικασία, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο και προσαρμόζεται περισσότερο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ, παράλληλα, ενισχύεται η αξιολογική διαδικασία επιλογής των ικανότερων και καταλληλότερων.

Εξεταζόμενα μαθήματα- Στάδια Διαγωνισμού

Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε ένα και μόνο στάδιο πλέον, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ακόλουθες ενότητες:

α) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»,

β) Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική και

γ) Γνώσεις και Δεξιότητες (με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών).

Το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων, που υιοθετείται για πρώτη φορά και διεξάγεται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, καλύπτει:

α. Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, καθώς και θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

β. Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

 

Γνώση ξένης γλώσσας-Παρουσίαση φακέλου

Η προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα, που, έως σήμερα, διεξαγόταν στο 2ο στάδιο και μόνο για τους επιτυχόντες του 1ου σταδίου, καταργείται. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  Η επάρκεια στη γνώση της αγγλικής γλώσσας στο εξής θα αποδεικνύεται μόνο από τους υφιστάμενους διεθνώς πιστοποιημένους τίτλους και πτυχία.

Η παρουσίαση του φακέλου, που επίσης προβλεπόταν στο 2ο στάδιο, αντικαθίσταται με την εξέταση (τεστ) στην ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» που ισχύει και εφαρμόζεται σε αντίστοιχους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι, επί σειρά ετών, οι ενστάσεις των υποψηφίων ως προς την εξέταση ξένης γλώσσας και την παρουσίαση του φακέλου ξεπερνούσαν το 90%.

 

Διαμόρφωση βαθμού

Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου, η επίδοση του στις ενότητες "Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους" και Μικροοικονομικη- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική" συμμετέχει με ποσοστό 25% στην καθεμία και στην τρίτη ενότητα "Γνώσεις και Δεξιότητες" με 50%. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμιάς από τις εξεταζόμενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2) ώρες, εξαιρουμένης της διάρκειας εξέτασης της ενότητας "Γνώσεις και Δεξιότητες" που ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμη οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης.

Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά του διακόσιους (200).

Προκήρυξη διαγωνισμού

Η Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ΕΣΔΔΑ με πράξη της. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και περίληψη αυτής δημοσιεύεται δύο (2) φορές σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η πρώτη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Η περίληψη της προκήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, την κατανομή τους στα τμήματα, τα μαθήματα και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

 

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο