Θέσεις διδασκαλίας στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-18 σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: MSc in Data Science

Τίτλοι μαθημάτων: Natural Language Processing and Text Mining (30 ώρες διδασκαλίας), Multimedia Data Analysis (30 ώρες διδασκαλίας)

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και 19/01/2018, στη Γραμματεία της Σχολής (στη διεύθυνση Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα:

  1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα (8 αντίτυπα).
  2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.
  3. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/88 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο δημόσιο τομέα ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημοσίου τομέα ή σε διεθνείς οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
  5. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  6. Βεβαίωση ασφάλισης/εγγραφής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ).

Από τη Γραμματεία αναζητείται αυτεπάγγελτα:

  • Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ .

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική σελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.ihu.edu.gr/index.php/vacancies.html.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Χρίστο Κοΐδη (2310 807 501, infotech@ihu.edu.gr).

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο