Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

41 Υποτροφίες σε φοιτητές από τα έσοδα Κληροδοτημάτων που υπάγονται στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων των κάτωθι κληροδοτημάτων:

1. Παν. Τριανταφυλλίδη (10 Προπτυχιακές Υποτροφίες) – Μηνιαία χορηγία 200 ευρώ
2. Ιαλ. Κυπριανίδη (3 Προπτυχιακές Υποτροφίες)- Μηνιαία χορηγία 180 ευρώ
3. Νικ. Κρήτσκη (10 Προπτυχιακές Υποτροφίες)- Μηνιαία χορηγία 200 ευρώ
4. Π. Χρυσοχόου (1 Προπτυχιακή Υποτροφία)- Μηνιαία χορηγία 200 ευρώ
5. Επαμ. Πραγγαστή (1 Προπτυχιακή Υποτροφία) -Μηνιαία χορηγία 250 ευρώ
6. Κων. Βέλλιου (6 Προπτυχιακές Υποτροφίες)- Μηνιαία χορηγία 300 ευρώ
7. Αγ. Ζάχου (2 Προπτυχιακές Υποτροφίες)- Μηνιαία χορηγία 180 ευρώ
8. Αφών Ζωσιμά (8 Υποτροφίες - 2 Υποτροφίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 Προπτυχιακές Υποτροφίες)- Μηνιαία χορηγία 200 ευρώ για τους φοιτητές και 150 για τους μαθητές

 

Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, όπως προβλέπεται στην με αρ. 11302/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 Κ.Υ.Α. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Ιάλ. Κυπριανίδη

Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Ιάλ. Κυπριανίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που είναι απόφοιτοι σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δήμων και κοινοτήτων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και μόνιμοι κάτοικοι τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, όπως προβλέπεται στην με αρ. 4582/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. 1031379/853/Β0011/8-3-1995 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε: α) Δύο (2) υποτροφίες σε άρρενες φοιτητές ημεδαπού Πανεπιστημίου και β) Μία (1) υποτροφία σε φοιτήτρια ημεδαπού Πανεπιστημίου Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη

Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), όπως προβλέπεται στις με αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής: α) Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου. β) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες γ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα δ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου

Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Πέτρου Χρυσοχόου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας, όπως προβλέπεται στην με αρ. 4216/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. 1055046/1650/Β0011/8-5-1995 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε (1) μία. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Επαμ. Πραγγαστή

Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), που κατάγονται από το Λεβίδι Αρκαδίας, όπως προβλέπεται στο με αρ. 768/22-12-1964 Β.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 253 Α΄). Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε (1) μία. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Kων. Βέλλιου

Στους διαγωνισμούς για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Κων. Βέλλιου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύνατοι. Οι συνολικά έξι (6) υποτροφίες θα χορηγηθούν με δύο διαγωνισμούς, πλήρωση δύο (2) θέσεων με τον πρώτο διαγωνισμό: μία (1) θέση για καταγόμενους από Βλάστη Κοζάνης και μία (1) για καταγόμενους από Νέα Πέλλα Αταλάντης Πλήρωση των υπόλοιπων τεσσάρων (4) θέσεων πλέον των κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό για τις ανωτέρω δύο θέσεις, με το δεύτερο διαγωνισμό για καταγόμενους από τη Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα τριακόσια (300,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Αγ. Ζάχου Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Αγ. Ζάχου μπορούν να συμμετέχουν φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων και ελλείψει τοιούτων της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από τον Βόλο ή το Πήλιο, ελλείψει τοιούτων από την Δυτική Μακεδονία προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει τοιούτων από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα, όπως προβλέπεται στην με αρ. 3978/1979 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. Π3818/1735/10-6-1980 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δύο (2). Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

 

Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά

Στον διαγωνισμό για την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε βάρος του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά μπορούν να συμμετέχουν: - μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας με βαθμό απολυτηρίου Γ΄τάξης Γυμνασίου ή, αν πρόκειται για μαθητές της Β’ ή Γ’ Λυκείου, με βαθμό αποδεικτικού σπουδών της κατώτερης τάξης άριστα ή πολύ καλά. - φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών ΤΕΙ, που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά. - φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά. Οι χορηγούμενες υποτροφίες ανέρχονται σε οκτώ (8), όπως προβλέπεται στην με αρ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όπου καθορίστηκε ο τρόπος πληρέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, και στην με αρ. 1048796/2250/ΒΟΟ11/2-5-2001 Κ.Υ.Α., με την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι αξιοποίησης της περιουσίας του, με την εξής κατανομή: 1) δύο (2) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας. 2) δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών ΤΕΙ. 3) τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν βαθμός αποδεικτικού ή απολυτηρίου άριστα και ακολουθούν οι έχοντες βαθμό «πολύ καλά». Η μηνιαία υποτροφία ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για τους μαθητές και στα διακόσια (200,00) ευρώ για τους φοιτητές.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και την σειρά προτίμησης, από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 έως και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δείτε την προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο