Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του Υποέργου: Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Ειδικότερα την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε εργασίας ορισμένου χρόνου, τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάϊος 2024) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. Η διοργάνωση της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027» (ΟΠΣ 6005005 ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι προσλήψεις ανά αντικείμενο σύμβασης, διάρκεια αυτής και αριθμό ατόμων αναφέρονται παρακάτω:

 • Υποστηρικτές Διοργάνωσης (35 θέσεις) - Χρονική διάρκεια σύμβασης: 8 ημέρες στο διάστημα από 12/05/2024 έως 21/05/2024
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης των Social Media (1 θέση) - Χρονική διάρκεια σύμβασης: 01/05/2024-28/06/2024

*Επισήμανση: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τους υποστηρικτές διοργάνωσης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα 2
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποίηση ξένης γλώσσας
 • Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό εμπειρίας )

Για τον υπεύθυνο Διαχείρισης των Social Media:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα 2
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Πιστοποίηση ξένης γλώσσας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό εμπειρίας ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hfc-centre@hfc.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Ψυχικό, απευθύνοντάς την υπόψιν Σωφρονίου Παραδεισόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6776540, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδίκτυο (διεύθυνση http://hfc-worldwide.org/athens), και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Ιδρύματος και στην εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). Σύντομη περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει τη 29 η Απριλίου 2024 και ώρα 14.00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο