Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την υλοποίηση ενός (1) ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών.

  • ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου
  • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 13.02.2024 έως 12.04.2024.
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 50 άτομα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 7Α και 7Β σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από 18.12.2023 μέχρι και 10.01.2024, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα) είτε για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού, σύμφωνα με τον ν. 3328/2005, είτε για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022.
  • Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως αυτοί παρατίθενται στην υπ’ αρ. 94/20.06.2022 απόφαση Προέδρου ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 - 30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614) όπως ισχύει (Παράρτημα Ι).
  • Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101, 2310-459574). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 40.000 €. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των αναγκαίων μετακινήσεων στην πόλη και στην ύπαιθρο της Κέρκυρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα τηλέφωνα: 2661087920 (κα Βαλεριάνου) και 2661087962 (κα Αρωνιάδα).

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση εδώ & εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο