Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Computing Power Goes Green » και κωδικό MIS 5129748.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (μέσω του ΠΔΕ).

Με την υλοποίηση των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης επιδιώκεται η συμμετοχή 1.300 επαγγελματιών, μηχανικών, τεχνικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία κα τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Στόχος είναι η απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης πόρων καθώς και την υποστήριξη των σύγχρονων εταιρειών στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων πιο φιλικών, περιβαλλοντικά, μεθόδων και πρακτικών.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης, θα υλοποιηθεί 1 ομαδική συνεδρία συμβουλευτικής για κάθε ωφελούμενο, διάρκειας 45’ λεπτών, καθώς και τα δύο (2) ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης:

  1. Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
  2. Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και κάθε ωφελούμενος μπορεί να παρακολουθήσει μόνο ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης. Κάθε ένα εκ των δύο προγραμμάτων κατάρτισης έχει διάρκεια 40 ώρες και οδηγεί σε αντίστοιχη Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Έργου, ήτοι Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στην ιστοσελίδα: https://katartisi-green.tee.gr/.

Επιπλέον, μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο 2144089311, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 ‐ 18:00 ή να επικοινωνούν μέσω Helpdesk στο e-mail katartisi-green@tee.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο