Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις νοσηλευτών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις Νοσηλευτών/τριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής ή ισότιμο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εργασιακή εμπειρία με καρδιολογικούς ή/και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ενήλικες ή παιδιά.
 • Εξειδίκευση στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο συναφές με το επάγγελμα.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
 • Γνώσεις Η/Υ – Χειρισμός πληροφοριακών συστημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2023 σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα:
  • πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ),
  • άλλων τίτλων σπουδών,
  • άδειας άσκησης επαγγέλματος,
  • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας,
  • πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας,
  • πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων,
  • αστυνομικής ταυτότητας,
  • βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους)

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr

Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493 103 ή +30-210-9493 115

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο