Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1η Πρόσκληση για Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ερευνητική Μονάδα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», προτίθεται να απασχολήσει έως 10 (δέκα) επιστημονικούς συνεργάτες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με τους  οποίους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μεταδιδακτορική έρευνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν υπό την  επίβλεψη των Ερευνητών που συνεργάζονται με την Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά», οι οποίοι είναι οι εξής:

Κύριοι Ερευνητές
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, MIT                                                             
Χρίστος Παπαδημητρίου, COLUMBIA UNIV

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Γιώργος Αμανατίδης, UNIV of Essex
Αντώνης Αναστασόπουλος, GEORGE MASON UNIV
Ίων Ανδρουτσόπουλος, ΟΠΑ
Μαρία Βακαλοπούλου, UNIV PARIS-SACLAY
Yang Cai, YALE UNIV
Δημήτρης Γαλάνης, EK «Αθηνά»
Κώστας  Δανιηλίδης, UNIV OF PENNSYLVANIA
Στέφανος Ζαφειρίου, IMPERIAL COLLEGE LONDON
Κωνσταντίνος Καραμανής, UNIV of TEXAS AUSTIN
Νίκος Κομοντάκης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Βαγγέλης Μαρκάκης, ΟΠΑ
Στέλλα Μαρκαντωνάτου, ΕΚ «Αθηνά»
Παναγιώτης Μερτικόπουλος, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Παναγάκης, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Παπαναστασίου, University of Essex
Ευαγγελία Πιτουρά, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χαρά Ποδηματά, MIT
Αγγελική Ράλλη, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αλκμήνη Σγουρίτσα, ΟΠΑ
Κατερίνα Σωτηράκη, YALE UNIV
Χρήστος Τζάμος, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Τσαπάρας, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σωτήρης Τσαυτάρης, UNIVERSITY OF EDINBURGH
Δημήτρης Φωτάκης, ΕΜΠ
Γιώργος Χριστοδούλου, ΑΠΘ
Άρης Παγουρτζής, ΕΜΠ
Ιωάννης Παναγέας, UNIV OF CALIFORNIA IRVINE
Μαρία Παπαδοπούλη, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Άρης Μουστάκας, ΕΚΠΑ

Η έρευνα των συνεργατών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες θεματικές περιοχές

 • Causality and Fairness
 • Game Theory / Optimization / Multi-Agent Learning
 • Machine Learning and Computer Vision
 • Machine Learning and Life Sciences
 • Machine Learning and Natural Language Processing
 • Machine Learning Foundations

αναλυτική περιγραφή των οποίων βρίσκεται εδώ.

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι το συνολικό διάστημα των 24 μηνών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η  01-09-2023.

Τόπος παραλαβής έργου: Ως τόπος εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» στην Αθήνα.

Πλήθος ατόμων: έως 10

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Διδακτορικός τίτλος στα αντικείμενα που καλύπτουν οι περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων. Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετέπειτα από την 1η Ιανουαρίου 2018.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια  στις περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Διδασκαλία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή/και συμμετοχή στην επίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 • Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες

Η ερευνητική πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει έκταση αυστηρά έως 14 σελίδες και θα συνταχθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ακολουθώντας  τη δομή (template) που βρίσκεται εδώ και στο Παράρτημα.  Για την υποβολή της, απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) είναι ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να έρθει σε επαφή με συνεργαζόμενο ερευνητή (ΣΕ) της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά», του οποίου τα ερευνητικά αντικείμενα σχετίζονται με τα δικά του/της. Η ερευνητική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί  σε συνεργασία με τον αντίστοιχο ΣΕ και για το λόγο αυτό απαιτείται η σχετική σύμφωνη γνώμη, η οποία θα αναφέρεται ρητά στην πρόταση που θα κατατεθεί.
Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογούνται και απορρίπτονται.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ, ακολουθείστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε πριν υποβάλλετε την αίτηση. Αφού κάνετε είσοδο (login) στο σύστημα, οδηγίες για τη χρήση του συστήματος υποβολών θα βρείτε εδώ.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μία έως τρεις θεματικές περιοχές. Προϋπόθεση για μία επιτυχημένη συνεργασία είναι οι αιτήσεις να υποβάλλονται αφού ο/η υποψήφιος/α βεβαιωθεί ότι η θέση που διεκδικεί είναι συμβατή με τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30/07/2023 και ώρα 14:00.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr .
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» μπορείτε να βρείτε στο https://www.athenarc.gr/el/archimedes.  

Αναλυτική Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο