Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι τριών (23) θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68).

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο συναφή κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιρειών. Η Εταιρεία έχει σκοπό να προσφέρει χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων.

Αναλυτικά οι θέσεις: 

 1. Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων - 1 θέση
 2. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO)
  • ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων - 1 θέση
 3. Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR)
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - 1 θέση
 4. Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 1 θέση
 5. Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου
  • ΠΕ Διοικητικού - 1 θέση
 6. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO)
  • ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων - 1 θέση
 7. Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 1 θέση
 8. Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 9. Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 10. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 11. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο  - Αθήνας -Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής)
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 12. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης  - Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 13. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (Γραφείο Αθήνας - Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης)
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 14. Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης  - Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) 
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 15. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)
  • ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων - 1 θέση
 16. Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 17. Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου
  • ΠΕ Διοικητικού  - Οικονομικού - 1 θέση
 18. Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 1 θέση
 19. Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 1 θέση
 20. Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
 21. Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 1 θέση
 22. Υπάλληλος γραφείου  - Υποδοχή / Reception
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων - 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο/ ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. μαζί με βιογραφικό σημείωμα [συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass)] και να τα υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14.11.2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο