Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη Επιστημονικών Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για διακεκριμένους νέους επιστήμονες

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2025.

Στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του, Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει μέσω των Επιστημονικών Βραβείων να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το έτος 2025 το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), κάθε ένα (1) Βραβείο εκ των οποίων αφορά σε έναν επιστημονικό τομέα από τους πιο κάτω:

 1. Βασικές Επιστήμες: Φυσική
 2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
 3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Τεχνητή νοημοσύνη / Διαχείριση περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ακραίων φαινομένων / Τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και υποδεικνύουν το πρόσωπο που προτείνει την υποψηφιότητα (προτείνων – nominator), καθώς και δύο πρόσωπα για ισάριθμες συστάσεις (υποστηρικτές – referees).

Η πρόταση της υποψηφιότητας, καθώς και οι συστάσεις, πρέπει να προέρχονται είτε από επιστήμονες/ακαδημαϊκούς του κλάδου του υποψηφίου, της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας είτε θεσμικά από Πανεπιστήμια ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια κ.ά.).

Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης των Επιστημονικών Βραβείων:

 1. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι όσοι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες ή ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους είναι/ήταν Έλληνας πολίτης και ομιλούν κατά δήλωση τους την ελληνική γλώσσα σε ικανό επίπεδο ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν το επιστημονικό τους έργο στα ελληνικά.
 2. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο των Βραβείων.
 3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου 1985 και έπειτα (ενιαίο ηλικιακό όριο). Για τις μητέρες και τα πρόσωπα που κατά δήλωση τους είναι επιφορτισμένα με τον ρόλο του κύριου παρόχου γονικής φροντίδας το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τέκνο με όριο τα δύο (2) έτη (δηλαδή, σε περίπτωση ενός τέκνου ως ημερομηνία γέννησης των υποψηφίων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1984 και μετά, ενώ σε περίπτωση περισσότερων από ένα τέκνων ως ημερομηνία γέννησης των υποψηφίων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1983 και έπειτα).

Η υποβολή υποψηφιοτήτων προβλέπει δύο στάδια:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου, email, ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 3. Ειδικά οι υποψήφιοι που υπερβαίνουν το άνω ενιαίο ηλικιακό όριο, δηλαδή μητέρες και πρόσωπα που κατά δήλωσή τους, με σχετικό μήνυμα εντός της πλατφόρμας υποβολής αίτησης, είναι επιφορτισμένα με τον ρόλο του κύριου παρόχου γονικής φροντίδας, καλούνται να προσκομίσουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων τους ή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά από τις αντιστοίχως αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής και εν γένει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο για την απόδειξη της επιλεξιμότητας της υποψηφιότητας τους παρά την υπέρβαση του ενιαίου ηλικιακού ορίου.

Β.  Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, ο προτείνων (nominator), καθώς και οι δύο υποστηρικτές (referees), θα λάβουν ενημέρωση με email μέσω της οποίας θα καλούνται να εγκρίνουν την υποψηφιότητα, υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Ο προτείνων (nominator) υποβάλλει πρόταση υποψηφιότητας (nomination letter), στην οποία αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο του υποψήφιου, περιγράφοντας κατά τεκμηριωμένο τρόπο τα κυριότερα επιστημονικά επιτεύγματά του και κάνοντας αναφορά στις σημαντικότερες δημοσιεύσεις του. H πρόταση υποψηφιότητας είναι εμπιστευτική και δεν διατίθεται πρότυπο επιστολής.
 2. Έκαστος υποστηρικτής (referee) υποβάλλει συστατική επιστολή (reference letter), στην οποία αξιολογεί το έργο του υποψήφιου, τις προοπτικές του έργου του και το ήθος του. Οι συστατικές επιστολές στο σύνολό τους είναι δύο (μία ανά υποστηρικτή) και είναι εμπιστευτικές, ενώ δεν διατίθεται σχετικό πρότυπο.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2024. Η προθεσμία αυτή αφορά και στα δύο στάδια. Συνιστάται στους υποψήφιους να επικοινωνούν με τους προτείνοντες/υποστηρικτές εγκαίρως, καθώς θα ληφθούν υπόψη μόνο πλήρεις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας θα βρείτε εντός του σχεδίου της αίτησης.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αποτελούν η εξαιρετική επίδοση στον τομέα τους, καθώς και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της χώρας με το έργο τους και το ήθος τους, βάσει των στοιχείων που θα υποβληθούν.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, το Ίδρυμα ενδέχεται να ζητήσει από τους υποψήφιους να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σχετικά με την υποψηφιότητά τους.

Επισημαίνεται ότι οι βραβευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν το επιστημονικό τους έργο στην ελληνική γλώσσα ενώπιον του ακροατηρίου της Τελετής Απονομής των Επιστημονικών Βραβείων, καθώς και στο πλαίσιο συνεντεύξεων σε εκπροσώπους του Τύπου. Η Τελετή Απονομής των Επιστημονικών Βραβείων προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος, ενώ παραμένει διαθέσιμη μαγνητοσκοπημένη σε ιστοσελίδες του Ιδρύματος.

Δείτε τους Βραβευθέντες του Θεσμού

Δείτε την Επιτροπή Επιστημονικών Βραβείων

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ.: +30.210.722.3244, email: prizes@bodossaki.gr.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο