Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», που διοργανώνει εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (διαλέξεις και εξετάσεις) για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές. Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» οι απόφοιτοί του θα κατανοούν το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 20.05.2024 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας: Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών*
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)**
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότη Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής: Συστατικής Επιστολής
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (επισυνάπτεται στην αίτηση)
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr (docs.gov.gr) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι διαλέξεις των μαθημάτων, διάρκειας 3 ωρών, θα γίνονται κάθε Παρασκευή (16:30 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:00).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
Καραολή-Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, 1 ος όροφος, γραφείο 110)
Τηλ.: 210 4142081, 210 4142077
e-mail: msc-econedu@unipi.gr

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr) ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, (Κα Δέσποινα Νιμορακιωτάκη, e-mail: despoinanimo@unipi.gr, κιν. 6972831319) ή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ, Καθηγητή κον Μιχάλη Χλέτσο (e-mail : mchletsos@unipi.gr).

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο