Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για 3.000 Νέους/Νέες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλη την επικράτεια

Παράταση αιτήσεων στη δράση: Eπαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση σε 3.000 ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις έως 29 ετών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 στο ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  AΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την με αρ.πρωτ.:1371/07.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την με Α.Π.:141435/24.12.2021 Απόφαση τροποποίησης αυτή.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ωφελούμενους ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική:
Α) δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, καθώς και μια (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της κατάρτισης και
Β) μία (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Θεωρητική κατάρτιση
Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ»
2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει ένα εκ των παρακάτω):
a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια
b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης
Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών.

Πρακτική άσκηση
Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης).
Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσει η UCERT που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και διαπιστευμένος, από τον ΕΟΠΠΕΠ3.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών τωνενδιαφερομένων λήγει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59:59. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε καλεί να δηλώσεις συμμετοχή στα επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με ένα κλικ στο https://training.esamea.gr/p/m/el-GR

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail katartisi.neets@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο