Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Είκοσι (20) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»

Η Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δημιουργία Οικοτροφείου για άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα» της Πράξης «Ανάπτυξη δράσεων/ δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Οι θέσεις είναι οι εξής:

  • ΠΕ Ψυχολόγων - 1 θέση
  • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας - 1 θέση
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 1 θέση
  • ΤΕ Νοσηλευτικής - 6 θέσεις
  • ΤΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών - 7 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων) - 2 θέση
  • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Εστίασης - 1 θέση

Yποβολή αιτήσεων συμμετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ, Ιερά Οδός 343, Χαΐδάρι Τ.Κ. 12461, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αποστολοπούλου Αγγελικής (τηλ. επικ.: 213 2046110).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες της ανάρτησής της στο κατάστημα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», στο δικτυακό τόπο αυτού (www.dromokaiteio.gr). στο κατάστημα του 2ου Οικοτροφείου, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Χαΐδαρίου και Κερατσινίου - Δραπετσώνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ανωτέρω προθεσμία λήγει με τηνπαρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) μη εργάσιμη, τότε λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την πλήρη προκήρυξη εδώ!

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο