Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έξι (6) θέσεις βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας στην Κύπρο

Η Δικαστική Υπηρεσία μέσω του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ) ανακοινώνουν ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας με έκτακτο προσωπικό και εξοπλισμό, για τη διαχείριση του αυξημένου όγκου ροής υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ)» για την προγραμματική περίοδο 2022-2027 το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α2 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών νοουμένου για άρρενα υποψήφιο ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  2. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία

Υποβολή Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους σε έντυπη μορφή ως ακολούθως:

Μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία»

α) από το Πρωτοκολλητείο, στο ισόγειο του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 5, 1096, Λευκωσία)

ή β) από την ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου εδώ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν σε φάκελο ιδιοχειρώς, έναντι απόδειξης παραλαβής και στη συνέχεια θα κλείνονται και θα σφραγίζονται, στο κτήριο όπου στεγάζεται το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, Κωστή Παλαμά 5. 1096, Λευκωσία στο ισόγειο, στο Πρωτοκολλητείο, μεταξύ των ωρών 07:30 π.μ και 14:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Στο εξωτερικού του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για απασχόληση 6 θέσεων Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών - Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου». vi. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των των αιτήσεων είναι η 13η Ιανουαρίου 2023, η ώρα 14:30.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των των αιτήσεων είναι η 13η Ιανουαρίου 2023, η ώρα 14:30.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η 13η Ιανουαρίου 2023, η ώρα (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο