Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση συμμετοχής στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 την έναρξη λειτουργίας του 22ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics).

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 περιλαμβάνοντας τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks) [η συγκεκριμένη ειδίκευση προσφέρεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως]

Στις δύο πρώτες ειδικεύσεις (Επιχειρηματική Πληροφορική & Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος) η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης. Στις ειδικεύσεις αυτές, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 μόνο κατά τις 3 τελευταίες εβδομάδες διαλέξεων κάθε εξαμήνου, καθώς και κατά τις εβδομάδες των αναπληρώσεων η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω zoom ή google meet), ενώ το υπόλοιπο διάστημα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.

Στην τρίτη ειδίκευση (Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω zoom ή google meet). Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Στο Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων ανά ειδίκευση:

 1. Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)»:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 2. Ειδίκευση «Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)»:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.
 3. Ειδίκευση «Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks»:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.

Κατ’ εξαίρεση σε όλες τις ειδικεύσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις από αποφοίτους Τμημάτων που δεν είναι συναφή προς την ειδίκευση, εφόσον προκύπτει από τα βιογραφικά στοιχεία εκτενής επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ και θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ως αποδεικτικό απαιτείται να καταθέσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του ά εξαμήνου την τελική αναλυτική τους βαθμολογία στην οποία θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.800 € και καταβάλλονται τμηματικά σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Υποτροφίες – Απαλλαγές τελών φοίτησης

 1. Το Π.Μ.Σ. χορηγεί μία υποτροφία ανά ειδίκευση κάθε διδακτικό εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η υποτροφία αυτή καθορίζεται με εισήγηση της ΣΕ και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και χορηγείται αποκλειστικά στον/στην μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης που πρώτευσε στη βαθμολογική αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα τέσσερα μαθήματα του εξαμήνου. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α’ εξαμήνου θα λαμβάνεται υπόψη η αξιολογική τους κατάταξη κατά την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
 2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 θα διατεθούν δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών/ φοιτητριών πλήρους φοίτησης που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε δύο έτη (μια υποτροφία για τον πρώτο σε βαθμολογική κατάταξη φοιτητή και μια υποτροφία για την πρώτη σε βαθμολογική κατάταξη φοιτήτρια). Επιπλέον, οι πέντε πρώτοι σε βαθμολογική κατάταξη φοιτητές/φοιτήτριες πλήρους φοίτησης που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε δύο έτη, θα κληθούν σε συνέντευξη από την εταιρία.
 3. Τα τέλη φοίτησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού να επιστραφεί στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.
 4. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.
 5. Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2024 με αποστολή συνδέσμου ο οποίος θα οδηγεί στο αρχείο zip που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mai@uom.edu.gr ή με αποστολή τους μέσω ΕΛΤΑ ή courier στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ΄ κτιρίου, Γρ.422 (Τηλέφωνο: 2310-891734, θυρίδα Νο.89, πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία) ή με κατάθεσή τους στη θυρίδα Νο. 89 της Γραμματείας του Προγράμματος (Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης, δίνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. .

Δείτε την προκήρυξη εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο