Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επιστημονική Διαμονή Υψηλού Επιπέδου στη Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) παρατείνει για το 2022 το πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε νέες/νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία για την περίοδο Ιανουάριο-Ιούλιο 2022. Πρόκειται για υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας, ξεκινώντας από ένα (1) μήνα έως τέσσερις (4) μήνες, οι οποίες προορίζονται για νέες/νέους ερευνητές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και επιθυμούν να υλοποιήσουν πρότζεκτ ή ερευνητική δραστηριότητα σε ένα Ερευνητικό Εργαστήριο το οποίο να συνεργάζεται/ να υπάγεται στο Πανεπιστήμιό τους ή σε ένα Ερευνητικό Οργανισμό στη Γαλλία.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου είναι ανοιχτή έως τις 30 Μαΐου 2022, 23.00 ώρα Ελλάδος. (Παράταση)

AΡΘΡΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1 700 € σε νέους ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 1 870 € για έμπειρους ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη Γαλλία. Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται μέσω του Γαλλικού Οργανισμού Campus France.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμα στο παρόν πρόγραμμα είναι τα άτομα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
 • Να έχουν ολοκληρώσει την Δευτεροβάθμια και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα,
 • Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος του οποίου η απόκτηση να έχει πραγματοποιηθεί έως 10 έτη από την ημερομηνία υποψηφιότητάς τους,
 • Να διαθέτουν επιστολή πρόσκλησης υποδοχής από το εργαστήριο υποδοχής στη Γαλλία, το Πανεπιστήμιο ή τον Ερευνητικό Οργανισμό όπου θα πραγματοποιήσουν το ερευνητικό τους έργο ή την επιστημονική τους δραστηριότητα,
 • Να είναι υπάλληλοι στην Ελλάδα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε έναν Ερευνητικό Οργανισμό δημόσιο ή ιδιωτικό. Η σχετική σύμβαση εργασίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λήξει πριν το τέλος της διάρκειας της επιστημονικής διαμονής στη Γαλλία,
 • Να διαθέτουν άδεια απουσίας από τον εργοδότη στην Ελλάδα για όλη την διάρκεια της διαμονής της/του στη Γαλλία.
 • Να μην επωφελούνται άλλης υποτροφίας από άλλο οργανισμό που να καλύπτει την επιστημονική διαμονή τους για την ίδια περίοδο στη Γαλλία.

Οι υποψηφιότητες που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα δηλώνονται ως μη επιλέξιμες.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στη γαλλική γλώσσα, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG).

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα, εφόσον αυτή είναι η γλώσσα εργασίας του ερευνητικού προγράμματος.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF.

Κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο διπλής όψης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου εν ισχύ.
2. Έγγραφο όπου διαφαίνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της υποψηφίας/υποψηφίου.
3. Αντίγραφο του πρωτοτύπου του Απολυτηρίου Λυκείου.
4. Αντίγραφο του πρωτοτύπου πτυχίου.
5. Αντίγραφο του πρωτοτύπου διπλώματος του Διδακτορικού ή της επίσης βεβαίωσης περάτωσης μετά την υποστήριξη της διπλωματικής
6. Βιογραφικό σημείωμα στα γαλλικά ή στα αγγλικά που θα συμπεριλαμβάνει κυρίως τις δραστηριότητες έρευνας που έχουν πραγματοποιηθεί ή που είναι εν εξελίξει καθώς και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
7. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γαλλικά ή στα αγγλικά, πλέον των πληροφοριών που θα έχουν συμπληρωθεί από την υποψήφια/τον υποψήφιο μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita/
8. Επιστολή πρόσκλησης ή υποδοχής από τον επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου στη Γαλλία που να αναφέρει το αντικείμενο του ερευνητικού έργου ή των εργασιών που θα υλοποιηθούν, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαμονής στο εργαστήριο.
9. Σύμβαση εργασίας ή έρευνας που έχει συναφθεί με ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι εν ισχύ και να καλύπτει όλη την περίοδο της επιστημονικής διαμονής στη Γαλλία.
10. Έγκριση άδειας απουσίας της υποψήφιας/του υποψηφίου υπογεγραμμένη από τον εργοδότη στην Ελλάδα για όλη τη διάρκεια της επιστημονικής διαμονής στη Γαλλία.

Οι υποψηφιότητες που δεν υπόκεινται στους προβλεπόμενους κανόνες/όρους στον παρόν έγγραφο ή που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά ή καθ’ ολοκληρίαν στην διαδικτυακή εφαρμογή ή δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα – εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό έγγραφο κρίνει απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Επιτροπή επιλογής ελέγχει την επιλεξιμότητα των αιτήσεων βάσει των ποιοτικών κριτηρίων, εκ των οποίων:

 • Την ποιότητα της πανεπιστημιακής διαδρομής
 • Την ποιότητα του βιογραφικού: ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην επαγγελματική, ακαδημαϊκή και επιστημονική εμπειρία σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγει η/ο ενδιαφερόμενος/η, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, την συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια. Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων ερευνητών θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει για την απόκτηση του Διδακτορικού, ούτως ώστε, τηρουμένων των αναλογιών, να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ νέων και αρχαιότερων ερευνητών.
 • Τη συνοχή και τη συνάφεια του ερευνητικού σχεδίου
 • Τα κίνητρα για έρευνες στη Γαλλία
 • Τη γνώση της γαλλικής γλώσσας ή της αγγλικής, εάν αυτή είναι η γλώσσα εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μετά την επιλογή, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί συγχρόνως από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και από τον Οργανισμό Campus France ούτως ώστε να συμπληρώσει τα διοικητικά έγγραφα για την ανάληψη της υποτροφίας. Eίναι υποχρεωμένος να απαντήσει άμεσα και με τον τρόπο που της/του έχει ζητηθεί ούτως ώστε η ανάληψη της υποτροφίας να γίνει με ικανοποιητικό τρόπο και στα καλύτερα χρονικά περιθώρια.

Η υποτροφία θα καταβάλλεται από τον Οργανισμό Campus France σε τραπεζικό λογαριασμό του οποίου η/ο υπότροφος θα είναι κάτοχος.

Κατά την διάρκεια της επιστημονικής διαμονής τους στη Γαλλία και, στο πλαίσιο ελέγχου της χορήγησης της υποτροφίας, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν δύο δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση υποδοχής εκ μέρους του εργαστηρίου ή του Ερευνητικού Κέντρου στη Γαλλία
 2. Αποδεικτικό διαμονής στη Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της υποτροφίας, να ζητήσει από τις/τους υποτρόφους, κάθε αποδεικτικό κρίνει απαραίτητο στην εξέλιξη και την διαχείριση του προγράμματος καθώς και στην παρακολούθηση της έρευνας. Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, σύμφωνα με την μορφή και τον τρόπο που θα τους ζητηθεί.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε θερμά επικοινωνήστε με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: scus@ifg.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο