Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στις Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει ξεκινήσει την οργάνωση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων».

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα υπολογιστικά  συστήματα, τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών. Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων».

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.600€.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 30 Σεπτεμβρίου 2023 για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email msc-acs@uniwa.gr με θέμα μηνύματος «Αίτηση για το ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ένα συμπιεσμένο αρχείο (όνομα αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ υποψηφίου) που περιέχει τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο Αίτησης (παρέχεται στο δικτυακό τόπο https://msc-acs.uniwa.gr/), (όνομα αρχείου «01_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ»).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Όνομα αρχείου «02_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. Όνομα αρχείου «03_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (Όνομα αρχείου: «04_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Όνομα αρχείου: «05_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  6. Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση).
  7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το msc-acs@uniwa.gr, καθώς και με το 210-5385312.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-acs.uniwa.gr/

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο