Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική" του ΕΚΠΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International and European Governance and Politics» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν την αίτηση για την κάλυψη έως 40 θέσεων (εκ των οποίων μέχρι 20 είναι μερικής φοίτησης)  για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, από τις 20 Απριλίου 2022 έως και τις 21 Ιουνίου 2022, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» (MSc in International and European Governance and Politics”, ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική / International Governance and Politics (έως 20 φοιτητές)

2.Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / European Governance and Politics (έως 20 φοιτητές)

Στο ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται, επίσης,  δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι του ελληνικού κράτους και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του ισχύοντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής [Πατήστε το ακόλουθο link: εδώ]
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (με ελάχιστο βαθμό «Λίαν Καλώς», δηλ. 6,5 με άριστα το 10) και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ισχύει ο βαθμός αυτού του διπλώματος.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (για τους μη πτυχιούχους) στην οποία θα αναφέρεται α) ο μέσος όρος βαθμολογίας, μέχρι τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης β) ότι δεν θα οφείλουν για εξέταση, την περίοδο του Σεπτεμβρίου, περισσότερα από δύο μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου του, και γ) ότι θα προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους το αργότερο κατά την εγγραφή τους. 
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας  
 8. Δύο συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον η μία να υπογράφεται από μέλος ΔΕΠ του τμήματος από το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) ενώ η δεύτερη να υπογράφεται από άτομο το οποίο θα μπορεί να εκφράσει τεκμηριωμένη γνώμη για τις επιστημονικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του. Υπάρχει η δυνατότητα οι συστατικές επιστολές να αποστέλλονται απ' ευθείας από το προσωπικό e-mail των αποστολέων (π.χ. Μέλους ΔΕΠ, κ.λπ.) στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου Γ1. Σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου στο εξωτερικό με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής άλλου πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας.  Πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμώνται. 
 10. Δήλωση σκοπού (περίπου 500 λέξεων)
 11. Φωτογραφία σε διαστάσεις διαβατηρίου
 12. Άλλα δικαιολογητικά που κρίνει ο υποψήφιος ότι ενισχύουν τον φάκελο του

Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής ενημερώνονται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ πριν την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ

Οι αιτούντες οφείλουν να δηλώσουν στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας, εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πλήρους ή το πρόγραμμα μερικής φοίτησης καθώς και ποια ειδίκευση. Οι προτιμήσεις για την επιλογή κατεύθυνσης θα ληφθούν υπόψη, χωρίς ωστόσο να δεσμεύουν την Επιτροπή αξιολόγησης, καθώς η τελική προσφορά θέσεων στις δύο κατευθύνσεις θα διαμορφωθεί ανάλογα και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων συνολικά για το πρόγραμμα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε πέντε (5) δόσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ (άρθρο 8 παράγραφος 10). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται, σε δύο στάδια και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Στο πρώτο στάδιο, με την αξιολόγηση του φακέλου από Επιτροπή που ορίζει η Συνέλευση, βάσει των οκτώ παρακάτω (8) πρώτων κριτηρίων, το κάθε ένα εκ των οποίων λαμβάνει την ίδια μοριοδότηση. Σε δεύτερο στάδιο, με προφορική εξέταση / συνέντευξη από την Επιτροπή. Η επίδοση στη συνέντευξη λαμβάνει το 50% της συνολικής μοριοδότησης. Τα κριτήρια είναι:

i. Βαθμός πτυχίου

ii. Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ

iii. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

iv. Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας

v. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών

vi. Ερευνητική δραστηριότητα

vii. Δημοσιεύσεις

viii. Συστατικές επιστολές

ix. Προφορική συνέντευξη

Πληροφορίες: 

(α) Ιστοσελίδα ΠΜΣ | Facebook 

(β) Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: τηλ. 210 368 8963 – 4 και κατόπιν ραντεβού στην Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέττα, 2ος όροφος, γραφ.3.
Υπεύθυνες είναι οι κ.κ. Ο. Δημαρέση και Β.Νιάρη

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο