Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ιδρύεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του ΕΑΠ που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Αντικείμενο - Σκοπός

Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο, στη βάση των οποίων στηρίζεται η στρατηγική και οι ενέργειες του Πανεπιστημίου στον τομέα της Επιμόρφωσης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει της Δια Βίου Μάθησης είναι:

  • Η αποστολή του Πανεπιστημίου και των μελών του
  • Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό
  • Η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία
  • Η αυτοχρηματοδότηση των δράσεων, η βιωσιμότητα του Κέντρου και η δημιουργία εσόδων για το Πανεπιστήμιο
  • Η δημοσιότητα των δράσεων και η δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει δια βίου μάθησης

Βασικοί άξονες δράσης:

1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.

Προγράμματα:

α) επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
γ) διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
δ) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζόμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

2. Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

α) ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
β) ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες, τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων,
γ) ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς, μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων.

4. Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, Κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς Φορείς:

Οι συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:

α) μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων
β) υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
γ) συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού,
δ) υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,
ε) συμβουλευτική οικογένειας,
στ) διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

5. Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.

6. Δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

7. Πιστοποίηση Προσόντων: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο