Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Τεχνητή Νοημοσύνη και την Οπτική Υπολογιστική Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle.

To πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει διπλό δίπλωμα: το ελληνικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο αναγράφονται και τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, και επιπλέον το αντίστοιχο γαλλικό δίπλωμα Master, που χορηγεί το Πανεπιστήμιο της Limoges.

Γενικές Πληροφορίες:

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των ακόλουθων εξειδικευμένων κατευθύνσεων:

  • Επιστήμη Δεδομένων
  • Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας
  • Γεωπληροφορική

Αναλυτικά, οι θεματικές του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση, η όραση υπολογιστών, η επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και γεωδεδομένων, καθώς και τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπληροφορική. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα τα κοινά πεδία έρευνας που καλλιεργούνται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς της Πληροφορικής και της Τοπογραφίας.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί μαθήματα για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε πέντε (5) μαθήματα και σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διενεργεί άσκηση σε επιχείρηση/βιομηχανία ή έρευνα σε ερευνητικό εργαστήριο ή σε ένα από τα εργαστήρια υποδοχής του Δ.Π.Μ.Σ., οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η άσκηση ή η έρευνα διενεργούνται για μία διάρκεια κατ ́ελάχιστον 5 μηνών.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με μεικτό σύστημα, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των μαθήματων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιείται η πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποστήριξης της μάθησης του ΠΑΔΑ. Τα μαθήματα που διδάσκονται διά ζώσης, διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΠΑ.Δ.Α., στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Σε ποιον απευθύνεται;
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2900 €.
Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής: 1ο εξάμηνο: 1000€, 2ο εξάμηνο: 1000€, 3ο εξάμηνο: 900€.
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022, έως το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών δύνανται να φοιτήσουν δωρεάν εφόσον πληρούν οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10).

Υποβολή Αιτήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις ακόλουθες περιόδους:

  • Έως 15/7/2024 (1η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής)
  • Έως 25/9/2024 (2η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κενές θέσεις)

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες:
Για απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στο email msc-aivc@uniwa.gr.
Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-aivc.uniwa.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο