Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εξήντα (60) θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικό διαγωνισμό (AD 5) για την πρόσληψη υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD).

Το ζητούμενο προφίλ είναι του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας για τις εξής γλώσσες:

 • Βουλγαρικά (12 θέσεις)
 • Γαλλικά (12 θέσεις)
 • Μαλτέζικα (12 θέσεις)
 • Σλοβακικά (12 θέσεις)
 • Σουηδικά (12 θέσεις)

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μόνο για μία από τις πέντε αυτές γλώσσες.

Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 5, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 5 130,98 ευρώ μηνιαίως.

Φύση της εργασίας

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD) παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοινωνία σε κάθε μορφή, τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποστολή της ΓΔ TRAD συνίσταται στα εξής:

 1. να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, σε όλες τις επίσημες γλώσσες ή τις γλώσσες εργασίας, του συνόλου των εγγράφων που σχετίζονται με τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και ως ενός από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η διαφάνεια της νομοθετικής και δημοσιονομικής διαδικασίας της Ένωσης·
 2. να δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πολιτικής για την πολυγλωσσία, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γλωσσών και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά των εν λόγω οργάνων στη γλώσσα τους·
 3. να καθιστά τα κείμενα απλούστερα και πιο εύληπτα χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, και έτσι να καθιστά το Κοινοβούλιο πιο προσιτό και προσβάσιμο στους πολίτες, μεταξύ άλλων με τη χρήση νέων μορφοτύπων που αντιστοιχούν στο πώς θα διαμορφωθεί η ανάγνωση στο μέλλον·
 4. να διασφαλίζει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Αποστολή της ΓΔ TRAD είναι να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών και να προωθήσει τη βιώσιμη πολυγλωσσία, ουσιαστική συνιστώσα του ευρωπαϊκού δημοκρατικού ιδεώδους.

Οι επαγγελματίες γλωσσών και διαπολιτισμικότητας θα εργάζονται στο Λουξεμβούργο και θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ευρύτερου κοινού. Πρέπει να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό πλαίσιο της οικείας χώρας ή χωρών. Μεταφράζουν και προσαρμόζουν τοπικά περιεχόμενο που προορίζεται για ανάγνωση, ακρόαση ή παρακολούθηση, αναθεωρούν την εργασία των συναδέλφων τους και παρέχουν συντακτική υποστήριξη και υπηρεσίες συντακτικής επαλήθευσης στους συντάκτες μη νομοθετικών εγγράφων. Καλούνται επίσης να προσαρμόζουν περιεχόμενο στη μητρική γλώσσα τους. Το καλό ομαδικό πνεύμα και οι ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν ουσιαστική σημασία, καθώς οι επαγγελματίες γλωσσών και διαπολιτισμικότητας συνεργάζονται στενά με συναδέλφους από άλλες μονάδες της ΓΔ TRAD και περιστασιακά έρχονται σε επαφή με τις αιτούσες υπηρεσίες.

Τα καθήκοντα του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας είναι τα εξής:

 • να διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες σε απλή γλώσσα, στη μητρική του/της γλώσσα·
 • να μεταφράζει, να προσαρμόζει, να αναδημιουργεί και να αναθεωρεί κάθε τύπο περιεχομένου στη μητρική του/της γλώσσα·
 • να εργάζεται με αφετηρία τουλάχιστον δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης στη γλωσσική και διαπολιτισμική διαμεσολάβηση (π.χ. υποτιτλισμός, γλωσσική προσαρμογή οπτικοακουστικού περιεχομένου, podcast ή ιστότοποι)·
 • να παρέχει βοήθεια στη σύνταξη μη νομοθετικών εγγράφων 
 • να συμβάλλει σε δράσεις κατάρτισης, στις εργασίες ορολογίας και στην ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας
 • να διατηρεί τακτικές επαφές με τις αιτούσες υπηρεσίες·
 • να συμβάλλει στις διαδικασίες διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας και να μεριμνά για την τήρηση των ορθών πρακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του περιεχομένου που παράγεται από τη ΓΔ TRAD.

Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, τα οποία συχνά είναι πολύπλοκα, αφορούν σε γενικές γραμμές πολιτικά, νομικά, οικονομικά, δημοσιονομικά, επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 25η Ιουλίου 2022 στις 17.00, ώρα Λουξεμβούργου.

Την πλήρη προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους και τα στάδια συμμετοχής, θα τη βρείτε πατώντας εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο