Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών.

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών:

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

  • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2021) (ΑΔΑ: 6ΜΥΓ469ΗΕΠ-6ΣΚ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 14.09.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14.09.2021

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

  • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Κρυογονική ηλεκτρονική μικροσκοπία (cryo-EM) με έμφαση στην μελέτη πρωτεϊνών, των αλληλεπιδράσεών τους και υποκυτταρικών σωματιδίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/03-2021) (ΑΔΑ: 6547469ΗΕΠ-ΚΘ6)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 04.10.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 04.10.2021

  • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/04-2021) (ΑΔΑ: 6Θ3Ω469ΗΕΠ-ΘΕ9)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 04.10.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 04.10.2021

  • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Κλινικές εφαρμογές –ομικών τεχνολογιών στη πρόγνωση ασθενειών και στην πρόβλεψη του θεραπευτικού αποτελέσματος» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/05-2021) (ΑΔΑ: ΨΝΑ7469ΗΕΠ-Ψ4Κ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 04.10.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 04.10.2021

  • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική ή/και Φαρμακευτική Χημεία, με έμφαση στη σύνθεση στοχευμένων βιοδραστικών μορίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/06-2021) (ΑΔΑ: Ψ7ΨΜ469ΗΕΠ-Ν9Ζ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 04.10.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 04.10.2021

  • Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική χημεία με έμφαση στη σύνθεση και ανάπτυξη βιοδραστικών στοχευμένων μορίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/02-2021) (ΑΔΑ: 6ΠΒ0469ΗΕΠ-Α9Ι)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 14.09.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14.09.2021

  • Προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών συζυγιακών πολυμερών και εφαρμογές» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/01-2021) (ΑΔΑ: 6ΒΘΩ469ΗΕΠ-Θ0Υ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι 14.09.2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14.09.2021

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο