Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη για 40 προσλήψεις από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το Ν.Π.Δ.Δ.«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» προκηρύσσει τη σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διάρκειας τριών (3) ετών. Στο πλαίσιο αυτό, τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής των ενδιαφερομένων για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών έχουν ως ακολούθως:

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής

 1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 60 ετών.
 2. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, όπως ισχύει). Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
 3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα πρόσληψης ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994), ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 4. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης με τη σύμβαση μίσθωσης έργου, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή από τον στρατό.

B) Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΔΡΑ: ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης: 17
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  έδρα Χολαργός Αττικής
 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης: 5
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  έδρα Θεσσαλονίκη
 • Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης: 5
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
  έδρα Χολαργός Αττικής
 • Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης: 7
  Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
  έδρα Χολαργός Αττικής
 • Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης: 1
  Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
  έδρα Θεσσαλονίκη
 • Οικονομική παρακολούθηση δαπανών κτηματογράφησης
  Οικονομολόγος (ΠΕ): 1
  Οικονομολόγος/Λογιστής (ΠΕ): 2
  έδρα Χολαργός Αττικής 
 • Οικονομική παρακολούθηση τελών κτηματογράφησης: 2
  Οικονομολόγος (ΠΕ)
  έδρα Χολαργός Αττικής

Η αίτηση συμμετοχής στην ανωτέρω Προκήρυξη Β 2022 υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktb2022@ktimatologio.gr από 22/06/2022 έως 06/07/2022.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα κριτήρια κατάταξης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και αποστολή της αίτησης αναφέρονται στην οικεία Προκήρυξης.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο