Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταετής. Η θητεία του Προέδρου και των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων.

Φορέας: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
Έδρα: Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τίτλος Σπουδών

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Ειδικά Απαιτούμενα Προσόντα

  • Διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
  • Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
  • Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.
  • Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.

Πρόσθετα Προσόντα

  • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 5 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο