Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μέχρι 20 Ιουνίου οι αιτήσεις για το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA” του ΑΠΘ

Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων –ΜΒΑ», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του, ως υπεράριθμος, ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του νόμου Ν. 4485/2017, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Προβλέπονται τέλη φοίτησης για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους χιλίων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (1.450) ανά εξάμηνο για κάθε εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.mba-auth.gr/Members/Applications
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 20/06/2022. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοτυπία του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
4. Δύο συστατικές επιστολές (Μπορείτε να ανεβάσετε τη συστατική επιστολή που σας έχουν αποστείλει ή να την αποστείλει ο καθηγητής/εργοδότης στο email mba@econ.auth.gr. Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από ακαδημαϊκό φορέα). 
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
8. Μία φωτογραφία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)
1. GMAT
2. Φωτοτυπία βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής
3. Φωτοτυπίες αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών
5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.)

Κριτήρια αξιολόγησης
• Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%
• Η επιτυχία στη συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%
• Η επαγγελματική εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 15%
• Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) με συντελεστή βαρύτητας 15%
• Στην κατηγορία άλλα προσόντα συνεκτιμώνται (η επίδοση στο GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, καθώς και ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες) με συντελεστή βαρύτητας 20%

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα του
ΠΜΣ: http://mba-auth.gr, email: mba@econ.auth.gr, καθώς και τηλεφωνικώς στο 2310 991180.
 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο