Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ρόδου για την Εκπαιδευτική Περίοδο 2023-2024

Η Υφυπουργός Τουρισμού αποφάσισε την προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών και την έγκριση λειτουργίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2025 στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, ως εξής: 26 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Αθήνας, 26 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης και 20 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Ρόδου.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 1. Στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
  • Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
  • Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον διαμένουν νομίμως στη χώρα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
 2. Όλοι οι υποψήφιοι, πρέπει:
  • Να αποδεικνύουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας είτε με την αποφοίτησή τους από λύκειο όπου γλώσσα εκμάθησης είναι τα ελληνικά ή από ελληνικό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας [σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β7/255/98, (Β ́ 530)].
  • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
  • Να προσκομίζουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
 3. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών, καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο κατηγορίες εκπαίδευσης (Π.Ε ή Δ.Ε), βάσει της οποίας επιθυμούν να μοριοδοτηθούν σε κάθε Σχολή, έχουν δε το δικαίωμα να δηλώσουν διαφορετική κατηγορία εκπαίδευσης σε διαφορετική Σχολή. Παράδειγμα: Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει αίτηση ως ΠΕ στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας και ως ΔΕ στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης, αλλά δεν μπορεί να υποβάλει ως ΠΕ και ως ΔΕ στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας.
 4. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να αποδεικνύουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον 2 (δύο) -πέραν της ελληνικής- ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι «ΤΙΤΛΟΙ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» της παρούσας.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ)
Διαδικασία Επιλογής

 1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή αίτηση για κάθε Σχολή που επιθυμούν), η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), την διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΔΕ ή ΠΕ), με βάση την οποία θα μοριοδοτηθούν. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και -σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής στην Σχολή Ξεναγών- για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο σπουδαστών της Σχολής.
 2. Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα συμπληρώνονται από τους υποψηφίους τα κριτήρια, από την μοριοδότηση των οποίων προκύπτει ο τελικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 (ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ) της παρούσας.
 3. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι λαμβάνουν στο e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το οποίο έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων και μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα για να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
 4. Οι Σχολές Ξεναγών δύνανται να καλούν για υποβολή δικαιολογητικών προς εγγραφή υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται. Οι υποψήφιοι που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά προς εγγραφή (είτε ως επιτυχόντες είτε ως επιλαχόντες) υποβάλουν εντός προθεσμίας 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης των αποτελεσμάτων, αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που δήλωσαν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του κεφαλαίου αυτού. Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών επάγεται απώλεια του δικαιώματος εγγραφής. Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή. Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των Σχολών Ξεναγών.
 5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής δικαιολογητικών προς εγγραφή σε περισσότερες από μία Σχολές Ξεναγών, τότε μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του υποψηφίου σε κάποια από αυτές, ακυρώνονται αυτομάτως από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα οι αιτήσεις εγγραφής στις υπόλοιπες.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (3), οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατατάσσονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους και τις κενές θέσεις που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων. Οι νέοι επιτυχόντες - επιλαχόντες, οι οποίοι προκύπτουν μετά την εκ νέου κατάταξη, καλούνται να υποβάλουν στις γραμματείες των Σχολών εντός προθεσμίας 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νέων αποτελεσμάτων στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα κριτήρια που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
 7. Κατά την έναρξη των μαθημάτων στις Σχολές Ξεναγών, οι σπουδαστές/τριες υποβάλλουν “Αίτηση οριστικής εγγραφής” σε αποκλειστική προθεσμία που τίθεται από την Σχολή τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, οπότε και ολοκληρώνεται η εγγραφή τους. Επιτυχόντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός σπουδαστών της κάθε Σχολής, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους. Οι Σχολές Ξεναγών ειδοποιούν τυχόν επιλαχόντες μέχρι τη συμπλήρωση του 20% της συνολικής διάρκειας των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και πάντως το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα (10) πρώτων ημερών διδασκαλίας. Οι ώρες απουσίας των επιλαχόντων, από την έναρξη των μαθημάτων και μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν λαμβάνονται υπόψιν.
 8. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2 (Ξένες γλώσσες) και αν αυτά είναι ίσα, ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1 (Τυπική εκπαίδευση). Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης η επιλογή γίνεται μετά από κλήρωση που πραγματοποιείται από Επιτροπή που ορίζει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο