Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στις “Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και απονέμει, πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (Αρθρο 17: ΦΕΚ Β΄1937/28-03-2024).

Αντικείμενο-Στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει:

  • Να εφοδιάσει τους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους/ τις καταστήσουν ικανούς/ ές να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της αγωγής και εκπαίδευσης σε σύγχρονους τομείς εργασίας και επαγγελματικής απασχόλησης.
  • Να στελεχώσει με εξειδικευμένους/ ες επαγγελματίες τις ποικίλες δομές και μορφές εκπαίδευσης, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και μουσειακούς χώρους και φορείς, συστήματα και προγράμματα μόρφωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών.
  • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές και φορείς της χώρας και θα προωθήσει την ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, μάθηση και διδασκαλία μέσα από επιστημονικά πεδία αιχμής, καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από ένα ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες να συνδέσουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση σε όλες της μορφές της και την κοινωνία, ώστε να επιτύχουν μια αξιόλογη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο.
  • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης με δυνατότητα παράτασης με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Μέθοδος διδασκαλίας

Η υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος γίνεται με βάση σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, που στηρίζονται στη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας/ Blended Learning (σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και δια ζώσης διδασκαλία), όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τον εμπλουτισμό και τη συμπληρωματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας.

Τέλη φοίτησης – απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται ως ακολούθως: η πρώτη δόση (800 €) καταβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου, ενώ οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (2Χ800 €) πριν την έναρξη του Β΄ και Γ’ εξαμήνου, αντίστοιχα.

Από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί/ ές φοιτητές/ τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 86 «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης Υποτροφίες» του ν. 4957/2022.

Υποβολή υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας στη διεύθυνση https://cutt.ly/ZxEV6W4 έως 31/05/2024 και ώρα 23.00.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο