Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μοριοδοτούμενη και δωρεάν επιμόρφωση για δασκάλους από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα "Θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές στη διδακτική της ανάγνωσης"

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει δωρεάν και μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα για δασκάλους με θέμα: "Θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές στη διδακτική της ανάγνωσης".  

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος

Βασικός σκοπός του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών γενικότερα­­ στη γλωσσική διδασκαλία και ειδικότερα στη διδακτική της ανάγνωσης. Η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος επιδιώκει να καλύψει ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής και των τεχνικών του δράματος και του θεάτρου στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων του μαθητευομένου.

Η επιμορφωτική δράση έχει ως επιμέρους στοχοθεσία την υποστήριξη και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών σε μαθητικούς πληθυσμούς διαμέσου διαδικασιών που ενισχύουν την αυτονομία του εκπαιδευτικού στη βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου, μέσω της ικανότητάς του να διερευνά, να σχεδιάζει και να αναστοχάζεται πάνω στη δράση του σε ζητήματα που συναντά καθημερινά στην εκπαιδευτική πράξη.

Διάρκεια: 7 μήνες (από 16-11-2020 έως 16-06-2021)

Δήλωση σημμετοχής: έως 10 Νοεμβρίου 2020

Σε ποιους απευθύνεται

Ομάδα-στόχος της επιμόρφωσης είναι όλοι οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (ΠΕ70, ΠΕ70.50, ΠΕ71) που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκουν το σχολικό έτος 2020-21 μαθητές που φοιτούν στην τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, σε τμήματα ένταξης και σε τμήματα υποδοχής ΖΕΠ και με ενδιαφέρον να πειραματιστούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προγράμματος που συνδέει την επιμόρφωση με το συγκείμενο της τάξης μέσω έρευνας δράσης.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

  1. Να αποκτήσει βασικές εμπειρίες θεατρικής έκφρασης και εφαρμογής των θεατρικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση.
  2. Να αξιοποιεί τεχνικές του θεάτρου και του δράματος γενικότερα στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και ειδικότερα στη διδακτική της ανάγνωσης.
  3. Να αξιολογεί ολιστικά το προφίλ των μαθητών του με σκοπό να σχεδιάζει αναγνωστικές δραστηριότητες, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του μαθητή, που βασίζονται στο θέατρο και στο δράμα.
  4. Να προβαίνει στον διδακτικό σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων που βασίζονται στο θέατρο και στο δράμα για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών/τριών του/της.
  5. Να βελτιώσει την εκπαιδευτική του πρακτική σε ζητήματα διδακτικής μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες και ομαδικές δράσεις που ευνοούν τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  6. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτιστικές δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον.

Διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Ως διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος έχει επιλεγεί η από απόσταση Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning).

Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Ο επιμορφωτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την ανοιχτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με μέσα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με σταδιακή διάθεση του επιμορφωτικού υλικού στους συμμετέχοντες του προγράμματος ανά ενότητα διδασκαλίας. Ο τρόπος επιμόρφωσης θα βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του υλικού και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μέσω έρευνας δράσης που θα προτείνονται για την εκπαιδευτική πράξη προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτονομία του/της εκπαιδευτικού. Επίσης θα βασίζεται στη συμμετοχή του στις επιμέρους ανατεθείσες ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητες και τη διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του ή και εκτύπωσής του. Συμπληρωματικά και με βάση της εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση, θα πραγματοποιείται και σύγχρονη εκπαίδευση μέσω συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης.

Μέθοδοι αξιολόγησης & κριτήρια απόδοσης πιστοποιητικού επιμόρφωσης

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς τρόπους, στοχεύοντας κυρίως στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της κάθε διδακτικής ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ανατεθείσες δραστηριότητες μικρής έκτασης, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εκπόνηση βιωματικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη στα πλαίσια κατάρτισης μέσω έρευνας δράσης.

Πληροφορίες

Αίτηση εγγραφής

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο