Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Κέντρο Αριστείας "ΚΟΙΟΣ" του Πανεπιστημίου Κύπρου

Α. Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης. Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Imperial College London.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα εγγραφούν είτε στο διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε Μηχανικών Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του «ΚΟΙΟΣ» σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: συστήματα αυτόματου ελέγχου, υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής (computational intelligence, machine learning), αυτόνομα συστήματα (autonomous systems), βελτιστοποίηση (optimization), δίκτυα (networks), ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου (embedded and real-time systems hardware and software), διάγνωση σφαλμάτων (fault diagnosis), κυβερνοασφάλεια, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων (cyber-security, reliability, resiliency and fault tolerance), αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα (dependable integrated systems), κυβερνοφυσικά συστήματα (cyber-physical systems), διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), ευφυή συστήματα μεταφορών, ευφυή δίκτυα νερού, συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπολογισμός στην ακμή (edge computing). Υποψήφιοι με εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο ή/και εμπειρία στα μαθηματικά και την ανάπτυξη αλγορίθμων ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Σύντομη Περιγραφή της θέσης/ Καθήκοντα και ευθύνες:

Οι επιτυχείς υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Θα ενθαρρύνονται να παράγουν και δημοσιεύουν ερευνητικά αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, με στόχο την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.

Προφίλ ιδανικού/ής υποψηφίου/ψήφιας:

Ο ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και να έχει εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης. Πρέπει επίσης να διαθέτει τις τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων μηχανικών, πληροφοριακών, μαθηματικών ή επιστημονικών καθηκόντων. Πρέπει να έχει την ικανότητα της κριτικής σκέψης, όπου θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη λογική και την αντίληψή του/της για να εντοπίσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες εναλλακτικών λύσεων, συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα. Η ικανότητα να δίνεται σωστή προτεραιότητα στις εργασίες του/της και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον δικό του/της χρόνο είναι απαραίτητη.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Μηχανική (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανολόγου Μηχανικού) ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή σε παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • GCSE: at least C-grade
  • IELTS Academic: a minimum total score of 6.5
  • Test of English as a foreign language (ETS TOEFL®): a minimum score of 550 (paper based), 213 (computer based) or 80 (internet-based)

Όροι υποτροφίας:

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών. Περιλαμβάνει τα δίδακτρα φοίτησης καθώς και αρχικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό που ξεκινάει από €1500. Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Η άδεια μητρότητας θα χορηγείται με βάσει του Νόμου Προστασίας Μητρότητας του 1997(Ν.100(Ι)/1997), και των υφιστάμενων τροποποιητικών νόμων.

Υποβολή ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

 •  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν (μπορεί να είναι περισσότερες από μια περιοχές)
 • Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μπορεί να συμβληθεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (μέχρι 1 σελίδα)
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Τα ονόματα 2 καθηγητών που μπορούν να συντάξουν για εσάς συστατική επιστολή

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 15 Μαρτίου 2024. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο +357 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kioshiring@ucy.ac.cy.

Πρόσκληση


Β. Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών για Διδακτορικές Σπουδές, στο πλαίσιο του ERC Consolidator Grant "URANUS".

Πιο συγκεκριμένα, δύο (2) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές πλήρους φοίτησης είτε στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανικών Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιου Τιμοθέου, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που έχει λάβει από το ERC Consolidator Grant URANUS.

Οι επιτυχόντες αναμένεται να διεξάγουν θεμελιώδη ή/και εφαρμοσμένη έρευνα σε σχετικούς με το έργο τομείς στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας "ΚΟΙΟΣ".

Η υποτροφία περιλαμβάνει τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου και ακαθάριστο μηνιαίο μισθό που ξεκινά από 1500€. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν στη συνοδευτική τους επιστολή ότι ενδιαφέρονται να διεξαγάγουν έρευνα με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιο Τιμοθέου και ότι έχουν υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες διδακτορικού που προσφέρονται στο πλαίσιο του ERC Consolidator Grant URANUS.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 29 Μαρτίου 2024.

Πρόσκληση

--------------------

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ μέσα από αυτή τη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα βρίσκεται στα 84 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education Rankings).

Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία και στη συνεχή εξέλιξη. Κατάφερε να ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας, ανοίγοντας νέους επιστημονικούς δρόμους. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Γι’ αυτό και θέλει να έχει μαζί του τους καλύτερους.

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» αποτελεί τη μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming. Το «ΚΟΙΟΣ» σήμερα απασχολεί πέραν των 170 ερευνητών (σε διάφορες βαθμίδες), οι οποίοι υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το «ΚΟΙΟΣ» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας στην περιοχή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο