Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανάκληση απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για τα εξ αποστάσεως προγράμματα

Ο ΔΟΑΤΑΠ ανακάλεσε σήμερα 22/10/2020 και επίσημα την απόφαση του, που αφορούσε τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, με την 11/26-06-2020 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο site του ΔΟΑΤΑΠ στις 14/7,  ο ΔΟΑΤΑΠ όριζε ότι ο τόπος των εξετάσεων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων θα πρέπει να είναι η έδρα του Πανεπιστημίου. Μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε, ζητήθηκε από το Υπ. Παιδείας η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε τον Αύγουστο ότι η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ είναι παράνομη και αντισυνταγματική, ότι δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα και πρέπει να ανακληθεί. Η Υπ. Παιδείας κ. Κεραμέως έκανε δεκτή τη γνωμοδότηση, συνεπώς ο  ΔΟΑΤΑΠ  ήταν υποχρεωμένος να ανακαλέσει την απόφαση του.

Στο eduguide λάβαμε εκατοντάδες μηνύματα και είχαμε από την αρχή επισημάνει ότι η απόφαση είναι παράνομη και ότι σύντομα θα ανακληθεί. 

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν μπορεί να προβαίνει σε αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, που αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα σχετικά με τον τόπο των εξετάσεων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι φοιτητές των εξ αποστάσεως προγραμμάτων θα συνεχίζουν να δίνουν εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα. 

Διαβάστε παρακάτω την ανάκληση της απόφασης όπως έχει δημοσιευθεί στο site του ΔΟΑΤΑΠ

«Με την υπΆ αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι το απόσπασμα του Πρακτικού 11/26-06-2020 της Ολομέλειας του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ το οποίο αφορούσε στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, συνιστά κανονιστική απόφαση, δεν υφίσταται στο νομικό κόσμο και δεν παράγει ουδέν έννομο αποτέλεσμα.

Η γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετική επισημειωματική πράξη της, κατΆ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3086/2002.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ διαπιστώνει ότι η εν λόγω απόφαση δεν παρήγαγε κανένα έννομο αποτέλεσμα από της εκδόσεώς της και την ανακαλεί λαμβάνοντας υπΆ όψιν τη γνωμοδότηση που την χαρακτήρισε κανονιστική πράξη. Τα κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων καθορίζονται στο ν. 3328/2005 και ιδίως στο άρθρο 4 παρ. 1 αυτού, αφορούν στη διάρκεια των σπουδών, στους όρους αξιολόγησης, προαγωγής, αποφοίτησης κλπ των σπουδαστών και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ελληνικών ΑΕΙ. Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στα οποία αναφερόταν και το πρακτικό 11/26-06-2020, θα εξετάζεται στο πλαίσιο κάθε αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, σύμφωνα και με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση, αλλά και όπως ο ΔΟΑΤΑΠ αυτονοήτως πράττει. Πληροφορίες με τους εφαρμοζόμενους κανόνες αναρτώνται στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατΆ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 3328/2005».

'Αρθρο 4 του Ν. 3328/05 (ΦΕΚ 80 ΑΆ/1-4-05) : Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».

  1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών [Αρχή Τροποποίησης]«εξ αποστάσεως των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής». - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 82 ΤΟΥ Ν. 4485/17, ΦΕΚ-114 Α/4-8-17 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης] «β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 ΤΟΥ ΑΡΘ. 39 ΤΟΥ Ν. 4186/13, ΦΕΚ-193 Α/17-9-13 [Τέλος Τροποποίησης].

 

Δείτε επίσης το άρθρο μας: Updated 25/8/20: Παράνομη κρίθηκε η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ από το ΝΣΚ. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ για τα εξ αποστάσεως προγράμματα

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο