Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας IKYDA 2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας το Πρόγραμμα IKYDA με μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης τα δύο (2) έτη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Η υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου στοχεύει α) στην προώθηση της διμερούς έρευνας με προοπτική για συνέχιση της συνεργασίας στο μέλλον β) στην απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον για τους νέους, κυρίως, επιστήμονες μέσω της κινητικότητας στο συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία.

κινητικότητας στο συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία. Στο πλαίσιο των έργων που θα υλοποιηθούν επιδιώκεται α) η παραγωγή κοινών ερευνητικών αποτελεσμάτων β) η δημιουργία διεθνών συλλογικών δημοσιεύσεων.

Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2022 - Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch PPP ab 2022).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Υποβολή ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχειπροηγουμένως συμφωνηθεί με το συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των στόχων, των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του ερευνητικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συμμετοχής και συμπληρωματικότητας των ομάδων.
  2. Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα - DAAD για την Γερμανία) από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας.
  3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα μέλη της ελληνικής ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
    α) Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος.
    β) Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου.
  4. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων από την Ελλάδα και τη Γερμανία.
  5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου, ούτε η συμμετοχή του ιδίου ή οποιουδήποτε μέλους της ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15/12/2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής). Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο