Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαγωνισμό 25 θέσεων για νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης με αντικείμενο «τεχνικοί διασκέψεων»

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «τεχνικούς διασκέψεων» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την παρούσα διαδικασία επιλογής. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 25

Προθεσμία εγγραφής: 10 Δεκεμβρίου 2019 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών

Ως προς τα καθήκοντα, οι τεχνικοί διασκέψεων είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του τεχνικού εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις διασκέψεων, καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου για οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής.

Όροι συμμετοχής
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1) Γενικοί όροι:

  • Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
  • Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

3) Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:

  • Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων. ή
  • Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων ή
  • Επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ακολουθούμενη από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα. Η κατάρτιση και η πείρα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δείτε τη σχετική προκήρυξη, εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο