Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ελληνικά Πετρέλαια: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2019/2020 για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια με αγγλόφωνα προγράμματα στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία και Ολλανδία. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Ενέργειας, Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 / 2020 θα χορηγηθούν συνολικά δέκα (10) υποτροφίες.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2019.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θεματικές ενότητες που αφορούν σε Τομείς της Μηχανικής και της Ενέργειας (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΕ), όπως:

 • Μηχανική του Πετρελαίου
 • Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός
 • Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές

Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θεματικές ενότητες που αφορούν σε Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:

 • Οικονομικά της Ενέργειας
 • Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική
 • Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές που αφορούν σε Τομείς Θετικών Επιστημών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΘΕ), όπως:

 • Πληροφορική, Δίκτυα και Επικοινωνίες 
 • Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή
 • Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 29ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1990). Οι Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1988).
 3. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Να κατέχουν πτυχίο με ελάχιστη βαθμολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν:
 • Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 7.5/10
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class Honours Degree
 • Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια: 17/20
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,2/1
 • Νορβηγικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
 • Ελβετικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
 • Ολλανδικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία

Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.

5. Να είναι αποδεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Θα πρέπει να προσκομίσουν την επιστολή αποδοχής πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 17η Ιουνίου 2019.

6. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίμηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma με βαθμό Α (Cambridge) ή TOEFL με 92 μονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 μονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total) ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτησή τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 χρόνια.

Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωμάτων.

7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
 • Να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019.

8. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές του εταιρείες, καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση.

Το έντυπο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον υποψήφιο στην ελληνική γλώσσα και χωρίς καμία παράλειψη πεδίου. 

2. Φωτογραφία (πρόσφατη) μεγέθους ταυτότητας στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης.

3. Αντίγραφο πτυχίου με τον τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Επιπρόσθετα για τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται βεβαίωση με το χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στη διαβάθμιση του πτυχίου τους, βάσει του κανονισμού του Πανεπιστημίου (π.χ. First Class Honours Degree) με επίσημη μετάφραση.

4. Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).

5. Πρόγραμμα και διάρκεια επιδιωκόμενων σπουδών – με εκτύπωση από την ιστοσελίδα της οικείας Σχολής στην Αγγλική γλώσσα.

6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος, στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως υπογεγραμμένες και να κατατίθενται από τον υποψήφιο σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή θα αποστέλλονται απευθείας από τον καθηγητή στο email: scholarships@helpe.gr 

7. Επίσημο αποδεικτικό - πτυχίο αγγλικής γλώσσας (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).

8. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες Α4) στην ελληνική γλώσσα. Στο βιογραφικό θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν να συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα βιογραφικό σημείωμα ως εξαιρετικό.

9. Δήλωση Σκοπού (statement of purpose) έκτασης μέχρι 300 λέξεων, όπου ο υποψήφιος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, τις μελλοντικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του (συμπληρώνεται σε ειδικό πεδίο που υπάρχει στο Έντυπο Αίτησης).

10. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2018 (ή του 2017, εφόσον δεν έχει εκδοθεί του 2018). 

11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

 1. Από τους υποψήφιους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή τους (βλ. Υποδείγματα βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου).
 2. Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται συστατική επιστολή – βεβαίωση από τον/τους εργοδότη/τες, ασφάλιση κ.λπ.
 3. Από τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).
 4. Τυχόν έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 

• Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι

Υπόψιν Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2019 / 2020» 

και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

(τηλ.: 210 6302910, 210 6302791)
 

• Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr
 

με Θέμα τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά.

μέχρι και την 30η Απριλίου 2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους τρείς Τομείς (ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ: ΤΜΕ ή ΤΟΔ ή ΤΘΕ).

Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν μόνο οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Για τον λόγο αυτόν, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4, χωρίς να απαιτείται επικύρωση. 

Πρωτότυπα έγγραφα των δικαιολογητικών θα ζητηθούν κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

Οι υποψήφιοι δεν είναι δυνατόν να είναι ταυτόχρονα υπότροφοι άλλου φορέα, ιδρύματος ή εκπαιδευτικού οργανισμού για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχουν λάβει σχετική υποτροφία ή χορηγία Σε περίπτωση που έχουν λάβει ή λαμβάνουν παράλληλα και άλλη υποτροφία για την πραγματοποίηση των σπουδών τους, οφείλουν να ενημερώνουν τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Επιπρόσθετα, οφείλουν να ενημερώνουν εάν και σε πιο βαθμό υπάρχει έμμισθη σχέση του Υποτρόφου με το Πανεπιστήμιο στο ίδιο διάστημα χρηματοδότησης των σπουδών του. 

Τέλος, ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
 • Κατά την αξιολόγηση, θα εκτιμηθούν τα εξής ακαδημαϊκά κριτήρια:
  • Η συνολική βαθμολογία και η βαθμολογική επίδοση στα συναφή με τα αντικείμενα των υποτροφιών μαθήματα.
  • Το κύρος της Σχολής, στην οποία έχει γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος.
  • Το κύρος και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Οι συστατικές επιστολές.
  • Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Θα συνεκτιμηθούν α) το Βιογραφικό Σημείωμα, β) το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψηφίου, γ) η Δήλωση Σκοπού, και δ) τυχόν κοινωνικά κριτήρια.

 • Σε περίπτωση που ζητηθεί ακρόαση ή συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η προσέλευση είναι υποχρεωτική.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, υποβάλει σχετική πρόταση προς τη Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για την απονομή ή όχι υποτροφίας. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου 2019.
 • Τα αποτελέσματα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.helpe.gr.

Ο ανάδοχος της κάθε υποτροφίας θα πληροφορείται για το αποτέλεσμα με βάση τον Επιστημονικό Κλάδο που επέλεξε και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο θα παραλάβει με την κατάθεση της αίτησής του. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 • Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2019 ή η ημερομηνία επίσημης έναρξης του προγράμματος σπουδών. 
 • Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από την αρμόδια Σχολή, στην οποία έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση υποψηφίων που έχουν ήδη ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος θα συνεκτιμηθεί η επίδοση κατά το 1ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η μέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
 • Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαιώσεις προόδου σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποτρόφου για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.  
 • Η Διοίκηση του Ομίλου αποφασίζει, κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, ήθος υποτρόφου κ.α.).
 • Οι υπότροφοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν την υποχρέωση εφόσον τους ζητηθεί να εργαστούν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μέχρι τρία έτη. 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) ετησίως για δίδακτρα, καθώς και χίλια ευρώ (1.000€) τον μήνα για έξοδα διαβίωσης, κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο χρόνος σπουδών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των εννέα μηνών. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια, η οποία ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών για το συγκεκριμένο έτος και πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι υποψήφιοι να μπορούν να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο θα καλύψουν το κόστος σπουδών σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το ποσό της υποτροφίας.

 • Τα ποσά αυτά είναι τα ανώτατα που μπορεί να καταβληθούν. Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας, αφού λάβει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τον υπότροφο.
 • Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής του υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή.
 • Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλει, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους η Επιτροπή Αξιολόγησης και η Διοίκηση του Ομίλου θα εκτιμήσουν κατά την απόλυτη κρίση τους. 

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο