Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 136/22-02-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 1. Γυναίκες και νοητική έκπτωση: ο ρόλος των βιολογικών, κοινωνικοδημογραφικών, διατροφικών και άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής (Women and cognitive decline: the role of biological, sociodemographic, dietary and other lifestyle factors)
  Επιβλέπουσα: Γιαννακούλια Μαρία, Καθηγήτρια
 2. Επίδραση της διεργασίας εκβολής στην διατροφική αναβάθμιση πρωτεϊνών φυτικής προελεύσεως (The effect of extrusion cooking process on the nutritional improvement of plant proteins)
  Επιβλέπων: Καραθάνος Βάιος, Καθηγητής
 3. Μελέτη της επίδρασης δημογραφικών, περιβαλλοντικών και διατροφικών παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση, συχνότητα και σοβαρότητα αλλεργικής ρινίτιδας, άσθματος και εκζέματος σε εφηβικό πληθυσμό: GREEK GLOBAL ASTHMA NETWORK ( Study of the effect of demographic, environmental and nutritional risk factors on the prevalence, frequency and severity of allergic rhinitis, asthma and eczema in an adolescence population: GREEK GLOBAL ASTHMA NETWORK).
  Επιβλέπων: Παναγιωτάκος Δημοσθένης Καθηγητής
 4. Διερεύνηση της επίδρασης διατροφικών και φαρμακευτικών παραγόντων σε πειραματικά μοντέλα μηχανικής φόρτισης κυττάρων (investigation of the impact of nutritional and pharmaceutical agents on cellular responses to mechanical loading experimental models)
  Επιβλέπουσα: Τέντα Ρωξάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Απαιτούμενα Προσόντα

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

 • Κατοχή: α) Μ.Δ.Ε. με Ερευνητική Διατριβή, στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή β) κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (4485/2017, άρθρ. 46). Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν: i) έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή (ii) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή.
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας από 01/03/2023 έως και 16/03/2023 ώρα 14.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμο τους, με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ειδικό έντυπο) με στοιχεία επικοινωνίας, το θέμα, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική) και τον επιβλέποντα.
 • Αντίγραφο Πτυχίου/-ων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Σύντομη ερευνητική πρόταση πάνω στο αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διατριβή (έως 1500,00 λέξεις). Η πρόταση θα περιλαμβάνει ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μεθοδολογική προσέγγιση και ερευνητικούς στόχους
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/ιας.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/C1). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κλπ. (εάν υπάρχουν).
 • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν δια ζώσης το χρονικό διάστημα 27/03 έως 31/03
Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων.

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, e-mail: dsecpost@hua.gr, τηλ. 210-9549158, 2109549130 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ώρες: 11:00 - 13:00), ιστοσελίδα https://dnd.hua.gr/

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο