Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη:

Το Τµήµα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 16/5-7-2022 Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2022- 2023 τέσσερις (4) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό ∆ίπλωµα (Δ.Δ.), κατανεμημένες ως εξής:

  1. Τρεις (03) θέσεις στα γνωστικά πεδία:
    • «Συστημική Προσέγγιση των Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (1)
    • «Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων» (1)
    • «Κυκλική Οικονομία, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής για Βιώσιμη Ανακύκλωση» (1)
  2. Μία (1) θέση στο γνωστικό πεδίο:
    • «Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες και Πράσινη Ναυτιλία» (1)

Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφείς επιστηµονικές περιοχές.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστηµονικών τοµέων υποβάλλουν ατοµικό φάκελο υποψηφιότητας από Τρίτη 2/8/2022 έως και Τετάρτη 31/8/2022 µε τα κάτωθι δικαιολογητικά

1. Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
3. Αντίγραφο πτυχίου & µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυµα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιµία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
4. Αναλυτική βαθµολογία Μ∆Ε
5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (έντυπο ή cd)
6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
8. Προσχέδιο-υπόµνηµα της προς εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
9. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι µπορεί να συµβάλει στη θετική αξιολόγηση).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται µε την κατάθεση τίτλων γλωσσομάθειας.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων αναφέρονται ρητά στo ΦΕΚ Τεύχος B’ 6610/31.12.2021.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mst@uowm.gr της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΤ (τηλ. 2461068221) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mst@uowm.gr.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο