Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1778/τ.Β΄/29-04-2021)

Προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση από 01-11-2021 έως 30-11-2021.

Οι προτεινόμενες γνωστικές περιοχές εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

 • Ευρύτερη Γνωστική Περιοχή Α:  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
  • Ειδικότερες γνωστικές περιοχές:
   • Δημόσια Διοίκηση και Εξωστρέφεια: ζητήματα μετάφρασης και διερμηνείας
   • Μηχανική Μετάφραση (Αξιολόγηση Συστημάτων Μηχανικής Μετάφρασης, Μετεπεξεργασία Μηχανικά Μεταφρασμένων Κειμένων, Ζητήματα εργονομίας)
   • Οπτικοακουστική Μετάφραση (ιδιαίτερα ζητήματα προσβασιμότητας - Υποτιτλισμός για Κωφούς και Βαρήκοους και Ακουστική Περιγραφή)
   • Μετάφραση κειμένων διεθνών οργανισμών και μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Μετάφραση, Διερμηνεία και πολιτική επικοινωνία
 • Ευρύτερη Γνωστική Περιοχή Β: ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
  • Ειδικότερες γνωστικές περιοχές:
   • Δημόσια Διοίκηση και Εξωστρέφεια: ζητήματα μετάφρασης και διερμηνείας
   • Διερμηνεία συνεδρίων, κοινοτική διερμηνεία γλώσσα εκπόνησης
   • Δημόσια Διοίκηση και Εξωστρέφεια: ζητήματα μετάφρασης και διερμηνείας
   • Διερμηνεία, μετάφραση και πολιτική επικοινωνία
 • Ευρύτερη Γνωστική Περιοχή Γ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ειδικότερες γνωστικές περιοχές:
   • Πολιτιστική Κληρονομιά, Τουρισμός και Διακυβέρνηση
   • Πολιτιστική Κληρονομιά, Ψηφιοποίηση και Νέες Τεχνολογίες
   • Απειλές για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τις σχετικές με αυτή δραστηριότητες
   • UNESCO, International Relations and Global Governance
   • Ιστορία της πολιτικής σκέψης στην Ιταλία, 14ος-16ος αιώνας
   • Όψεις της εξωστρέφειας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης μέσα από τις υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
   • Γλώσσα, πολιτική, μετάφραση και Τουρισμός
   • Septinsular Islands Public Figures
   • Tourist Guides and Cultural Heritage.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του ισχύοντος Κανονισµού δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως ισότιµου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου, σε συναφές γνωστικό πεδίο προς εκείνο της προτεινόµενης προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συγκεκριµένα οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραµµάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως ισοτίµου ιδρύµατος της αλλοδα- πής. β) Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιµου ιδρύµατος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου, σύµφωνα µε το Άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Σηµειώνεται ότι υπάρχει ασυµβίβαστο της ιδιότητας του Υ.Δ. στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. µε εκείνη του προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού φοιτητή σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ι. της χώρας.

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., (α) σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά: εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου έργο, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, επαγγελµατική εµπειρία, ιδιαίτερη γλωσσική επάρκεια, και άλλα τυχόν χαρακτηριστικά ή προσόντα απαραίτητα και κατάλληλα για διεκπεραίωση συγκεκριµένου ερευνητικού έργου στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό της χώρας), µετά από αίτηση του υποψηφίου Επιβλέποντα, εισήγηση της Ε.ΔΙ.Μ.Σ. και αιτιολογηµένη απόφαση της Σ.Τ. και (β) εφόσον το βασικό πτυχίο του προέρχεται από αναγνωρισµένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιµο ίδρυµα της αλλοδαπής στο οποίο για την πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές δεν απαιτείται η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλλει στην Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ:

 • Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου να αποτυπώνεται το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ του/ης υποψηφίου/ας
 • Ερευνητική πρόταση (research proposal) στην οποία θα περιλαμβάνεται: - ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην προτεινόμενη γνωστική περιοχή, ο σκοπός και στόχος της έρευνας, η πρωτοτυπία αυτής, - η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία. Η παραπάνω πρόταση αναμένεται να έχει έκταση (χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) τουλάχιστον 3000 λέξεις και να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής (εφόσον δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις του Άρθρου 5 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.
 • Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από τον επίσημο κρατικό φορέα αναγνώρισης (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 • Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας (π.χ. συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π, ακαδημαϊκές εργασίες, δημοσιεύσεις κλπ)

Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν από την 01- 11-2021 μέχρι τις 30-11-2021 ως εξής:

1. ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και συνολικό μέγεθος αρχείων μέχρι έξι (6) MB, με αποδεικτικό παραλαβής και ανάγνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kotsakidou@ionio.gr ή

2. ταχυδρομικά (σε σφραγισμένο φάκελο και με ημερομηνία αποστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας) στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών, Πλ. Τσιριγώτη 7, τκ. 49100, Κέρκυρα (υπόψη κας Ηραλίας Κοτσακίδου).

Διαδικασία αξιολόγησης

Την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα κάνει τριμελής επιτροπή, που θα οριστεί, για μία ή περισσότερες Ευρύτερες Γνωστικές Περιοχές, από την Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών Ε.ΔΙ.Μ.Σ.) του Τμήματος με συναφές/συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αντίστοιχες αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και θα καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). Κατόπιν θα υποβάλει στην Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) σχετικό υπόμνημα, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πληροί ή όχι τα τυπικά, πρωτίστως όμως τα ουσιαστικά προσόντα προκειμένου να γίνει ή να μη γίνει δεκτός.

Η Σ.Τ. με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της επιτροπής θα αποφανθεί θετικά ή αρνητικά επί των σχετικών αιτήσεων.

Για τους υποψηφίους που θα αποφανθεί θετικά, ορίζεται το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (του Τμήματος), τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Διάρκεια, δικαιώματα, υποχρεώσεις

 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 • Μετά την πάροδο οκτώ ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο ΥΔ χάνει την ιδιότητά του.
 • Οι ΥΔ απολαμβάνουν τα δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών για το διάστημα που προβλέπεται στο γενικό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο, με χρονικό σημείο έναρξης την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 • Oι ΥΔ που θα επιλεγούν αποδέχονται αυτόματα και υποχρεούνται στην τήρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1778/τ.Β΄/29-04- 2021) εδώ

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών και οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, αναρτώνται από την Γραμματεία του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου https://dflti.ionio.gr/gr/


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο