Management Engineering
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη “ Διαδικτυακή πύλη για υποβολή αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές” του Πανεπιστημίου Πατρών και τον ακόλουθο σύνδεσμο :

εδώ τα παρακάτω δικαιολογητικά με την εξής χρονική αλληλουχία: 1 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά από 1-10 , ενώ το προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής  (σημείο 11) μέχρι 31 Οκτωβρίου  2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Σχετική αίτηση η οποία βρίσκεται στην ιστοσελιδα της σχολής : εδώ με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική (σε ηλεκτρονική μορφή ).
 5. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 6. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).
 8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία). Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό.
 10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.
 11. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά δεδομένα και οι προτεραιότητες).

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στις Επιστήμες Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/17.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις αποδοχής, τους όρους και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, τις διαδικασίες επίβλεψης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών (όπως  παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών) κ.α., παρακαλώ συμβουλευτείτε το ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού ΔΔ του Τμήματος (ΦΕΚ 2825/τ.Β’/13-07-2020).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Μπακογιάννη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής, τηλ: 2610 962831, e-mail: nursingsecr@upatras.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο