ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική έρευνα στη Διατροφή του ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για την κάλυψη μιας (1) θέσης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με αντικείμενο τη Διατροφή του Ανθρώπου και θέμα τη «Διατροφή, μικροβίωμα και γαστρεντερικές παθήσεις».

Η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα θα διεξαχθεί στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος και θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης διατροφικών προτύπων, όπως η Μεσογειακή Διατροφή, καθώς και τη κατανάλωσης φυσικών και επεξεργασμένων βιολειτουργικών τροφίμων και βιοδραστικών συστατικών στο ανθρώπινο εντερικό μικριοβίωμα καθώς και στην παθοφυσιολογία των γαστρενετρικών παθήσεων, μέσω διεξαγωγής διατροφικών παρεμβάσεων σε ανθρώπους και in vitro μελετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με την υπό πλήρωση θέση.

Ο ιδανικός υποψήφιος έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή ιατρικής ή Βιολογίας ή συναφούς αντικείμενου. Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο με την υπό πλήρωση θέση, Γ. Διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητικό έργο σχετικό με Διατροφή, μικροβίωμα και γαστρεντερικές παθήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ 81400, Μύρινα, Λήμνου (τηλ. επικοινωνίας 22540-83016, e-mail: secrnutr@aegean.gr), έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).
  4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  7. Κατάλογος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και κοινοποιήσεων σε συνέδρια.
  8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο διδακτορικού.
  9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθηγητή Διατροφής του Ανθρώπου κο Κουτελιδάκη Αντώνιο (e-mail: akoutel@aegean.gr).

Προκηρύξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο